Digitale editie Politieraad – 16 juni 2021

Op 16/06/2021 om 20.00 uur vond de politieraad van de Politiezone Maasland plaats. Omwille van de coronamaatregelen betrof het een digitale editie met gebruik van MS Teams. Het openbare gedeelte werd opgenomen en wordt ter beschikking gesteld van het publiek.

Fotocamera

De agendapunten van de openbare zitting van de politieraad betroffen:

Openbare zitting

Beleid & Communicatie

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Financiën

2. Kennisgeving besluit houdende de goedkeuring van de opdracht en de selectiemodaliteiten tot aankoop/levering van nieuw camerasysteem in en rond het commissariaat Raming: 28.500,00 euro materiaal 3.000,00 euro jaarlijkse onderhoudskost 25.000,00 euro installatiekost Het politiecollege besliste dd. 01.06.2021 conform het delegatiebesluit van 12.02.2019 en gewijzigd op 26.05.2020 tot de aankoop en installatie van een camerabewakingsysteem en deze opdracht te gunnen aan de Safe Group. Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van deze beslissing.

3. Kennisgeving houdende de aanstelling VEB tot aankoopcentrale van Gas en Elektriciteit via PROCLIM 2022-2024 Het politiecollege besliste 01.06.2021 conform het delegatiebesluit van 12.02.2019 en gewijzigd op 26.05.2020 tot de aanstelling van VEB aan als aankoopcentrale voor levering van groene stroom en gas voor een periode van 3 jaren, met ingang vanaf 01/01/2022. Aan de politieraad wordt gevraagd om kennis te nemen van deze beslissing.

Personeel & Organisatie

4. Vacantverklaring functie van CP beleidsofficier wijk-onthaal-evenementen-interne controle, op het grondgebied van de gemeente Maaseik Er wordt gevraagd om goedkeuring te hechten aan de vacantverklaring van de functie van CP beleidsofficier wijk-onthaal-evenementen-interne controle, op het grondgebied van de gemeente Maaseik.

5. Vacantverklaring van de functie van CNT P&O Er wordt gevraagd om goedkeuring te hechten aan de vacantverklaring van de functie van CNT P&O.

6. Aanpassing organieke tabel (OT)- formatie van de politiezone Maasland Er wordt voorgesteld om goedkeuring te hechten aan de wijziging van de formatie van de ondersteunende diensten en van het operationeel kader. Dit heeft enerzijds te maken met de nood aan bijkomende beleidsondersteuning binnen de administratief-logistieke component en anderzijds de nood om de professionalisering van de politionele werking ingevolge het nieuwe lik-op-stukbeleid van het Limburgse parket vorm te geven.

7. Vacantverklaring van de functie van Beleidsadviseur- jurist (niveau A) Er wordt voorgesteld om goedkeuring te hechten aan de Vacantverklaring van de functie van Beleidsadviseur- jurist (niveau A).

De notulen van de vergadering vindt u hieronder terug.