Digitale editie Politieraad - 26 mei 2020

Op 26/05/2020 om 20u vond de politieraad van de Politiezone Maasland plaats. Omwille van de coronamaatregelen betrof het een digitale editie met gebruik van MS Teams. Het openbare gedeelte werd opgenomen en wordt ter beschikking gesteld van het publiek.

De agendapunten van de politieraad betroffen:

OPENBARE ZITTING

01 Goedkeuring verslag politieraad 10 december 2019.
02 Kennisname ontslag politieraadslid Raf Didden.
03 Verkozenverklaring van mevrouw Petronella Zelissen als politieraadslid, onderzoek geloofsbrief en eedaflegging.
04 Dienstjaarrekening 2018 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening. Correctie n.a.v. vragen van het federaal toezicht. Goedkeuring.
05 Jaarrekening dienstjaar 2018 - politiezone Maasland- goedkeuring door federaal toezicht met opmerkingen. Kennisname.
06 Goedkeuring door federaal toezicht- politiebegroting dienstjaar 2020- politiezone Maasland. Kennisname.
07 Actualisatie besluit van de politieraad van 12 februari 2019 houdende het delegatiebesluit/interne afspraken/toepassing wetgeving overheidsopdrachten/KB houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone/wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus/wetgeving overheidsopdrachten en de uitvoeringsbesluiten. Goedkeuring.
08 Kennisname van de effectieve invulling van de formatie op 1 januari 2020 en vaststelling van de politiezone Maasland als zijnde deficitair.
09 Aanpassing van de organieke tabel (OT) – formatie van de Politiezone – goedkeuring.
10 Vacantverklaring van twee betrekkingen van inspecteur algemene steundienst. Bekrachtiging.
11 Vacantverklaring van een betrekking van inspecteur recherche. Bekrachtiging.
12 Vacantverklaring van een functie consulent personeel (CALog/B). Bekrachtiging.

BESLOTEN ZITTING

13 Kennisname ontslag van de bijzonder rekenplichtige.
14 Aanstelling van een bijzonder rekenplichtige. Goedkeuring.
15 Benoeming van 1 inspecteur bij de opsporingsdienst - mobiliteitscyclus 2019-05 - reeksnummer 1855. Kennisname.
16 Vaststelling blijvende arbeidsongeschiktheid - arbeidsongeval van 11 juli 2018 overkomen aan een HINP.
17 Vaststelling blijvende arbeidsongeschiktheid - arbeidsongeval van 1 april 2019 overkomen aan een INP.
18 Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte die voorkomt op de Belgische lijst der erkende beroepsziekten, ingediend op 29 augustus 2018 op naam van een INP. Definitieve beslissing. Kennisname.

De notulen van de politieraad zijn terug te vinden op: Notulen PR of via downloads