Heropstart burenoverleg "KEMPEN-MAAS"

In Limburg zijn er 4 internationale burenoverleggen waaraan partners aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens aan deelnemen. 

Op 23/01/2020 werd het internationaal (beleids-)burenoverleg “KEMPEN-MAAS” terug opgestart op initiatief van korpschef Ronin Cox van de Politiezone Maasland. Voor zijn officiële start als nieuwe korpschef van de Politiezone Maasland op 1 oktober 2019 was hij als korpschef van de lokale politiezone Voeren ook voorzitter van het internationale burenoverleg “HERBAHEVO” (PZ Pays de Herve, PZ Basse-Meuse, Basisteam Heuvelland (NL), PZ Voeren en de Koninklijke Marechaussee). 

Aan het internationaal (beleids-)burenoverleg “KEMPEN-MAAS” nemen deel: de (adjunct-)korpschefs van de Politiezones Maasland en Carma (voor de fusie was het de Politiezone Noord-Oost-Limburg), de politiechefs van de Basisteams Echt (NL) en Weert (NL) en de commandant van de Koninklijke Marechaussee Limburg-Noord en Brabant-Noord als basispartners. Aan dit overleg nemen tevens deel: de vertegenwoordiger van de Directeur-Coördinator Limburg (federale politie), verbindingsofficieren België en Nederland, de vertegenwoordiger van het politieel samenwerkingscentrum in de Euregio Maas-Rijn (EPICC) en een officier van de Politiezone Carma als procesbegeleider. 

Tijdens en naar aanleiding van dit eerste burenoverleg “KEMPEN-MAAS” werd er met elkaar kennis gemaakt, werd nodige en nuttige informatie uitgewisseld en werden een aantal afspraken gemaakt. 

Zo werd beslist dat HCP Ronin Cox tot nader order de vaste voorzitter is van dit overleg en hiertoe wordt bijgestaan door een consulente van het eigen korps. HCP Cox zal ook deelnemen aan het periodiek BeNeLux-landenoverleg in Brussel. De volgende bijeenkomsten van het burenoverleg “KEMPEN-MAAS” gaan door op 13/05/2020 (Echt - NL) en 16/09/2020 (Venlo - NL).

Dan zullen onder meer de mogelijkheden inzake grensoverschrijdende informatie-uitwisseling en achtervolging worden besproken (met de nakende officiële bekrachtiging van het nieuwe BeNeLux-verdrag in het achterhoofd) en wederzijdse verwachtingen m.b.t. steun en bijstand worden besproken. Gemengde patrouilles, gezamenlijke acties en zichtbare steun en aanwezigheid tijdens bepaalde evenementen op elkaars grondgebied zijn geen finaliteit op zich, maar zullen als te onderzoeken mogelijkheden ruimschoots aan bod komen tijdens het overleg. Intussen werd er al afgesproken dat er een “meet and greet” zal georganiseerd worden tussen de wijkinspecteurs aan beide zijden van de grens.

Naast en in uitvoering van het (beleids-)burenoverleg “KEMPEN-MAAS” was en is er nog steeds punctueel overleg en operationele samenwerking naar aanleiding van incidenten met een potentieel grensoverschrijdend karakter.