Mobiliteit - 2021/05

Onze politiezone gaat over tot aanwerving van 4 inspecteurs via de mobiliteitscyclus 2021-05 (interne vacatures bij de politie). 

Er zijn 3 plaatsen vacant voor inspecteur Algemene Steundienst en 1 plaats inspecteur Recherche. Kandidaten kunnen zich inschrijven tot en met 24 december 2021 via de HRMob applicatie.

We want you

Hieronder vindt u in het kort de functieomschrijving van de vacante plaatsen van inspecteur. 

Inspecteur Rechercheur

De lokale recherchedienst is momenteel gehuisvest in het commissariaat van Dilsen-Stokkem (Lanklaar)

Functiebeschrijving

 • Het lid basiskader “functionaliteit recherche” draagt, binnen de missie en strategie van de politiezone, bij tot de degelijke en kwalitatieve uitvoering van de algemene taken en in het bijzonder deze uit hoofde van de gerechtelijke opdrachten;
 • Hij/Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van de toebedeelde taken. Het werkregime wordt bepaald conform de door de wet bepaalde arbeidsvoorwaarden;
 • Zijn/Haar takenpakket omvat:
  • Behandelen van aanvankelijke dossiers, navolgende processen-verbaal en kantschriften die door hun aard en omvang een zekere specialiteit, techniciteit en vaardigheid vereisen op het vlak van recherche en die de lokale opdrachten in principe niet overstijgen;
  • Zowel reactief, proactief als projectmatig werken. Hierbij maakt hij/zij gebruik van moderne werkmethodes en opsporingstechnieken;
  • Actieve deelname en uitvoering van de gerechtelijke activiteiten voorzien in het ZVP;
  • Deelnemen aan gerechtelijke acties binnen de eigen PZ of in bijstand van politionele partners;
  • Deelnemen aan de beurtrol “bereikbaar en terugroepbaar” recherche. 

Profiel

 • Kennis hebben van de relevante omzendbrieven, parketrichtlijnen of andere wetgevende documenten;
 • Kennis en interesse hebben en interesse hebben met betrekking tot het basispolitiewerk binnen een lokale PZ;
 • Kennis hebben van algemene computertoepassingen of bereid zijn vorming te volgen;
 • Goede theoretische kennis van het vakgebied hebben waarop de functie betrekking heeft: grondige kennis van het strafwetboek en de bijzondere wetten;
 • Beschikken over goede praktische en theoretische kennis van het brede spectrum aan taken van een lid van een lokale recherchedienst binnen een kleine politiezone;
 • Beheersen van de Nederlandse taal, schriftelijk en mondeling;
 • Bekwaam zijn om zowel autonoom als in teamverband te werken;
 • Stressbestendig zijn en blijk geven van de nodige assertiviteit;
 • Multifunctioneel en polyvalent inzetbaar zijn binnen de taakomschrijving;
 • Bereid zijn om te werken in een systeem van bereikbaarheid en terugroepbaarheid en bereid zijn tot het presteren van onregelmatige dienstprestaties;
 • Bekwaamheid om als individu te kunnen functioneren in een wisselend samengesteld rechercheteam.

Meer informatie vindt u op HRMob op: mobiliteit inspecteur rechercheur  

3 Inspecteurs Algemene Steundienst

Functiebeschrijving

 • Basiskader en lid van de interventieploeg;
 • Werkt in een 24-uren permanentiesysteem;
 • Voert interventiebeurten uit volgens beurtrol en interventieregels;
 • Neemt deel aan acties georganiseerd in het kader van de lokale veiligheidsproblematiek;
 • Kan ingezet worden bij het uitvoeren van projecten, gerechtelijk en verkeer van zowel lokale als federale aard;
 • Kan belast worden met de uitvoering van ordediensten op het niveau politiezone;
 • Kan deel uitmaken van de opvorderbare capaciteit;
 • Neemt deel aan de dienst onthaal en voert de taken uit inherent aan deze dienst, waaronder het acteren van klachten en aangiften;
 • Is bereid de uitvoering van bijkomende taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen in het raam van de gespecialiseerde polyvalentie eigen aan een kleine politiezone; 
 • Het werkregime wordt georganiseerd conform de arbeidsvoorwaarden bepaald in het statuut van de leden van het operationeel korps van de geïntegreerde politie.

Profiel:

 • Kennis hebben van de relevante omzendbrieven, parketrichtlijnen of andere wetgevende documenten;
 • Kennis en interesse hebben en interesse hebben met betrekking tot het basispolitiewerk binnen een lokale PZ;
 • Kennis hebben van algemene computertoepassingen of bereid zijn vorming te volgen;
 • Beheersen van de Nederlandse taal, schriftelijk en mondeling;
 • Beschikken over de nodige sociale vaardigheden;
 • Bekwaam zijn om zowel autonoom als in teamverband te werken;
 • Stressbestendig zijn en blijk geven van de nodige assertiviteit;
 • Multifunctioneel en polyvalent inzetbaar zijn binnen de taakomschrijving;
 • Bereid zijn om te werken in een systeem van bereikbaarheid en terugroepbaarheid en bereid zijn tot het presteren van onregelmatige dienstprestaties.

Meer informatie vindt u op HRMob op: mobiliteit inspecteur algemene steundienst

U kan voor meer informatie ook contact opnemen met onze dienst Personeel en Organisatie via het algemeen nummer 089/56 92 11 of via mail: PZ.Maasland@police.belgium.eu.

Affiche mobiliteit 2021-5