Mobiliteit - Vacante plaats Commissaris

Onze politiezone gaat over tot de aanwerving van een Commissaris via de mobiliteitscyclus (interne vacatures bij de politie). Het gaat om een gespecialiseerde-polyvalente functie waarbij de beleidsofficier instaat voor de opvolging en coördinatie van verschillende functionaliteiten, zijnde wijkpolitie, onthaal, evenementenbeheer en interne controle/organisatiebeheersing. 

Management

De (1ste) commissaris van politie valt rechtstreeks onder de hoofdcommissaris-korpschef en maakt deel uit van het officierenkader. Hij/zij staat de korpschef bij in het dagelijks beheer van het korps en dit in het bijzonder op het vlak van het beleid m.b.t. de wijkpolitie, de onthaalfunctionaliteit, het evenementenbeheer en de interne controle. 

De commissaris van politie zit in een permanentierol van OBP, Officier Bestuurlijke Politie, zonaal of interzonaal. 

Functiebeschrijving

De commissaris geeft in situaties en functionaliteiten leiding, plant het werk, organiseert het takenpakket, coacht medewerkers bij de uitvoering van hun taken, verzekert de coördinatie met interne en externe partners en waakt tenslotte (mee) over het effectief en efficiënt realiseren van de geformuleerde doelstellingen. 

Betrokkene kan als leidinggevende deelnemen aan zonale- en bovenzonale acties. 

Hij/zij stimuleert initiatiefnamen en projectwerking in het middenkader en kan in dat kader gelast worden met de supervisie over projecten in overeenstemming met de krachtlijnen van het Zonaal Veiligheidsplan. Betrokkene zal ook meewerken aan het opstellen van het Zonaal Veiligheidsplan en leiding geven aan de uitvoering ervan.

De commissaris zorgt ervoor dat de beleidslijnen opgesteld door de korpsleiding op een zo effectief mogelijke wijze worden uitgevoerd. 

Hij/zij is ook belast met de coördinatie en leiding van de diensthoofden en diensten die onder zijn/haar bevoegdheid vallen. 

De commissaris zal ook de politiezone vertegenwoordigen in overlegfora voor wat de eigen functionaliteiten betreft.

Profiel

De commissaris moet vertrouwd zijn met ICT en de meest gangbare applicaties van Office 365 & internettoepassingen, Focus e.a. of minstens bereid zijn om zich bij te scholen. 

Hij/zij dient een grondige kennis te hebben van regelgeving, organisatie, structuren, bevoegdheden en werking van de geïntegreerde politiedienst, de gerechtelijke en bestuurlijke organisatie. Betrokkene dient ook kennis te hebben van het EFQM organisatiemodel en het COSO-model binnen o.a. de Omzendbrief CP3 m.b.t. organisatiebeheersing en interne controle. 

Vaardigheden

 • Goede verbale en schriftelijke vaardigheden;
 • In staat zijn om een nauwkeurige planning, opvolging, timing en coördinatie aan te houden mits flexibele inpassing van opdrachten (prioriteiten kunnen stellen);
 • Analytisch kunnen denken en zin hebben voor synthese;
 • Autonoom en in teamverband kunnen werken;
 • Openheid en rekenschap afleggen d.m.v. rapportering.

Attitudes

 • Open staan voor innovatie en verbetering;
 • Beschikken over zin voor organisatie, orde en werkmethode;
 • Beschikken over een assertieve houding; 
 • Discreet, betrouwbaar, verbindend en diplomatisch zijn;
 • Loyaliteit t.o.v. de korpschef, organisatie en het bestuur;
 • Begeesterd zijn door en uitdragen van de filosofie van de excellente politiezorg.

Heb je interesse in deze functie? Aarzel dan niet en neem contact op met onze korpschef HCP Ronin Cox via 0479/872.855 of stuur een mailtje op PZ.Maasland.Korpschef@police.belgium.eu.

Het uitgebreide functieprofiel vindt u als bijlage terug.

Vacature Commissaris