Mobiliteit - Vacante plaatsen operationeel personeel

Onze politiezone gaat over tot de aanwerving via mobiliteit van een aantal operationele bedieningen. Er wordt een plaats open gesteld voor een commissaris beleidsofficier, een inspecteur rechercheur en een inspecteur algemene steundienst. 

Blauw ledlicht

Voor elke operationele functie die wij open stellen, vindt u hieronder een korte functieomschrijving.

Commissaris - Beleidsofficier (wijken, onthaal en evenementen - intern toezicht)

De (1ste) commissaris van politie valt rechtstreeks onder de hoofdcommissaris-korpschef en maakt deel uit van het officierenkader dat in de PZ Maasland bestaat uit 1 HCP + 3 CP’s. Hij/zij kan de korpschef bij zijn/haar afwezigheid vervangen en hij/zij kan bij toepassing van art. 46 WGP in geval van afwezigheid of verhindering van de korpschef door de burgemeester als vervangende korpschef worden aangesteld, punctueel of bij permanent besluit tot tegenbesluit.

Functiebeschrijving

 • Hij/zij staat de korpschef bij in het dagelijks beheer van het korps en dit in het bijzonder op het vlak van het beleid m.b.t. de wijkpolitie, de onthaalfunctionaliteit, het evenementenbeheer en het intern toezicht;
 • De uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 05/08/1992 op het politieambt en titel IV van de Nieuwe Gemeentewet en artikel III.II.1,2,3, RPPol;
 • Hij/zij geeft in situaties en functionaliteiten leiding, plant het werk, organiseert het takenpakket, coacht medewerkers bij de uitvoering van hun taken, verzekert de coördinatie met interne en externe partners en waakt tenslotte (mee) over het effectief en efficiënt realiseren van de geformuleerde doelstellingen;
 • Hij/zij is in theorie als leidinggevende inzetbaar voor alle basisfunctionaliteiten en opdrachten in het raam van de MFO-1 en MFO-2;
 • Betrokkene kan als leidinggevende deel nemen aan zonale- en bovenzonale acties;
 • Hij/zij stimuleert initiatiefnamen en projectwerking in het middenkader en kan in dat kader gelast worden met de supervisie over projecten in overeenstemming met de krachtlijnen van het Zonaal Veiligheidsplan;
 • Zorgt ervoor dat de beleidslijnen opgesteld door de korpsleiding op een zo effectief mogelijke wijze wordt uitgevoerd;
 • Hij/zij houdt zich ook bezig met het intern toezicht binnen de politiezone.

Profiel

 • Vertrouwd zijn met ICT en de meest gangbare applicaties van Office 365 & internettoepassingen, Focus e.a. of minstens bereid zijn zich bij te scholen;
 • grondige kennis van regelgeving, organisatie, structuren, bevoegdheden en werking van de geïntegreerde politiedienst, de gerechtelijke en bestuurlijke organisatie;
 • goede verbale en schriftelijke vaardigheden;
 • in staat zijn om een nauwkeurige planning, opvolging, timing en coördinatie aan te houden mits flexibele inpassing van opdrachten (prioriteiten kunnen stellen);
 • analytisch kunnen denken en zin hebben voor synthese;
 • loyaliteit t.o.v. de korpschef, organisatie en het bestuur;
 • autonoom en in teamverband kunnen werken;
 • discreet, betrouwbaar, verbindend en diplomatisch zijn;
 • kennis van het EFQM organisatiemodel en het COSO-model binnen o.a. de Omz. CP3 m.b.t. organisatiebeheersing en interne controle;
 • bereidheid tot het presteren van flexibele dienstprestaties;
 • Leiding geven;
 • Besluitvaardig zijn.

Meer informatie vindt u op HRMob op: mobiliteit commissaris van politie

Inspecteur Rechercheur

De lokale recherchedienst is momenteel gehuisvest in het commissariaat van Dilsen-Stokkem (Lanklaar)

Functiebeschrijving

 • Het lid basiskader “functionaliteit recherche” draagt, binnen de missie en strategie van de politiezone, bij tot de degelijke en kwalitatieve uitvoering van de algemene taken en in het bijzonder deze uit hoofde van de gerechtelijke opdrachten;
 • Hij/Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van de toebedeelde taken. Het werkregime wordt bepaald conform de door de wet bepaalde arbeidsvoorwaarden;
 • Zijn/Haar takenpakket omvat:
  • Behandelen van aanvankelijke dossiers, navolgende processen-verbaal en kantschriften die door hun aard en omvang een zekere specialiteit, techniciteit en vaardigheid vereisen op het vlak van recherche en die de lokale opdrachten in principe niet overstijgen;
  • Zowel reactief, proactief als projectmatig werken. Hierbij maakt hij/zij gebruik van moderne werkmethodes en opsporingstechnieken;
  • Actieve deelname en uitvoering van de gerechtelijke activiteiten voorzien in het ZVP;
  • Deelnemen aan gerechtelijke acties binnen de eigen PZ of in bijstand van politionele partners;
  • Deelnemen aan de beurtrol “bereikbaar en terugroepbaar” recherche. 

Profiel

 • Kennis hebben van de relevante omzendbrieven, parketrichtlijnen of andere wetgevende documenten;
 • Kennis en interesse hebben en interesse hebben met betrekking tot het basispolitiewerk binnen een lokale PZ;
 • Kennis hebben van algemene computertoepassingen of bereid zijn vorming te volgen;
 • Goede theoretische kennis van het vakgebied hebben waarop de functie betrekking heeft: grondige kennis van het strafwetboek en de bijzondere wetten;
 • Beschikken over goede praktische en theoretische kennis van het brede spectrum aan taken van een lid van een lokale recherchedienst binnen een kleine politiezone;
 • Beheersen van de Nederlandse taal, schriftelijk en mondeling;
 • Bekwaam zijn om zowel autonoom als in teamverband te werken;
 • Stressbestendig zijn en blijk geven van de nodige assertiviteit;
 • Multifunctioneel en polyvalent inzetbaar zijn binnen de taakomschrijving;
 • Bereid zijn om te werken in een systeem van bereikbaarheid en terugroepbaarheid en bereid zijn tot het presteren van onregelmatige dienstprestaties;
 • Bekwaamheid om als individu te kunnen functioneren in een wisselend samengesteld rechercheteam.

Meer informatie vindt u op HRMob op: mobiliteit inspecteur rechercheur  

Inspecteur Algemene Steundienst

Functiebeschrijving

 • Basiskader en lid van de interventieploeg;
 • Werkt in een 24-uren permanentiesysteem;
 • Voert interventiebeurten uit volgens beurtrol en interventieregels;
 • Neemt deel aan acties georganiseerd in het kader van de lokale veiligheidsproblematiek;
 • Kan ingezet worden bij het uitvoeren van projecten, gerechtelijk en verkeer van zowel lokale als federale aard;
 • Kan belast worden met de uitvoering van ordediensten op het niveau politiezone;
 • Kan deel uitmaken van de opvorderbare capaciteit;
 • Neemt deel aan de dienst onthaal en voert de taken uit inherent aan deze dienst, waaronder het acteren van klachten en aangiften;
 • Is bereid de uitvoering van bijkomende taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen in het raam van de gespecialiseerde polyvalentie eigen aan een kleine politiezone; 
 • Het werkregime wordt georganiseerd conform de arbeidsvoorwaarden bepaald in het statuut van de leden van het operationeel korps van de geïntegreerde politie.

Profiel:

 • Kennis hebben van de relevante omzendbrieven, parketrichtlijnen of andere wetgevende documenten;
 • Kennis en interesse hebben en interesse hebben met betrekking tot het basispolitiewerk binnen een lokale PZ;
 • Kennis hebben van algemene computertoepassingen of bereid zijn vorming te volgen;
 • Beheersen van de Nederlandse taal, schriftelijk en mondeling;
 • Beschikken over de nodige sociale vaardigheden;
 • Bekwaam zijn om zowel autonoom als in teamverband te werken;
 • Stressbestendig zijn en blijk geven van de nodige assertiviteit;
 • Multifunctioneel en polyvalent inzetbaar zijn binnen de taakomschrijving;
 • Bereid zijn om te werken in een systeem van bereikbaarheid en terugroepbaarheid en bereid zijn tot het presteren van onregelmatige dienstprestaties.

Meer informatie vindt u op HRMob op: mobiliteit inspecteur algemene steundienst

U kan voor meer informatie ook contact opnemen met onze dienst Personeel en Organisatie op het algemeen nummer 089/56 92 11.

Operationele bedieningen 1

Operationele bedieningen 2