Onze zone werft aan

Onze zone gaat over tot aanwerving van 5 inspecteurs via de mobiliteitscyclus. De volgende plaatsen worden opengesteld: 1 lid recherche, 1 lid verkeersdienst en 3 inspecteurs algemene steundienst.

Via de mobiliteitscyclus worden 5 plaatsen binnen onze politiezone opengesteld. Hieronder vindt u de specificaties betreffende deze functies. De uiterste inschrijvingsdatum betreft 27 december 2019 voor alle functies. 

Lid recherche

Het lid basiskader “functionaliteit recherche" draagt, binnen de missie en strategie van de politiezone, bij tot de degelijke en kwalitatieve uitvoering van de algemene taken en in het bijzonder deze uit hoofde van de gerechtelijke opdrachten.

Hij/Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van de toebedeelde taken. Het werkregime wordt bepaald conform de door de wet bepaalde arbeidsvoorwaarden.

Zijn/Haar takenpakket omvat:

 • Behandelen van aanvankelijke dossiers, navolgende processen-verbaal en kantschriften die door hun aard en omvang een zekere specialiteit, techniciteit en vaardigheid vereisen op het vlak van recherche en die de lokale opdrachten in principe niet overstijgen;
 • Zowel reactief, proactief als projectmatig werken. Hierbij maakt hij/zij gebruik van moderne werkmethodes en opsporingstechnieken;
 • Actieve deelname en uitvoering van de gerechtelijke activiteiten voorzien in het ZVP;
 • Deelnemen aan gerechtelijke acties binnen de eigen PZ of in bijstand van politionele partners;
 • Deelnemen aan de beurtrol “bereik- en terugroepbaarheid" recherche.

 Lid verkeersdienst

De functie als lid van de dienst verkeer omvat voornamelijk de uitvoering van de basispolitiezorg binnen de zone, meer bepaald: 

 • Uitvoeren van het takenpakket eigen aan een verkeersdienst;
 • Detecteren en analyseren van verkeersproblemen;
 • Doorgeven van lokale vragen en/of verwachtingen aan de overheid of aan andere diensten;
 • Zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig zijn in zijn/haar toegewezen buurt;
 • Het uitvoeren van repressieve en preventieve controles;
 • Actieve deelname aan projecten en actieplannen binnen de beleidsprioriteiten van de gemeenschapsgerichte politiezorg;
 • Deelname HHOO bij evenementen op niveau van de zone;
 • Afleggen van verantwoording;
 • Uitvoeren van onderzoeken en afhandelen van administratieve dossiers inzake verkeer;
 • Doordrongen zijn van de missie, visie en doelstellingen van de organisatie;
 • Actieve deelname en uitvoering van de activiteiten voorzien in het ZVP;
 • Occasioneel deelnemen aan interventiediensten en gerechtelijke acties;
 • Deelnemen aan een beurtrol “bereik- en terugroepbaarheid ploeg".

Inspecteur algemene steundienst

Als lid van het basiskader neemt u deel aan de diverse deelopdrachten van deze groep, zoals interventiepermanentie, federale toezichten en opvorderingen, zonale opdrachten inzake openbare orde, beperkte navolgende onderzoeken, kantschriften, verkeersacties ed.

Als lid van de groep Algemene Steundienst (AS) zult u zich, mogelijks samen met een teamchef, bekwamen in een beperkte vorm van specialisatie inzake verkeer, milieu e.d. Daarnaast zullen in het zonaal veiligheidsplan een aantal prioritaire veiligheidsproblemen worden weerhouden. De aanpak van die prioritaire veiligheidsproblemen wordt geconcretiseerd in actieplannen en activiteitenvoorstellen: als lid van de groep AS wordt u niet alleen betrokken bij de uitvoering van deze plannen, maar ook bij de voorbereiding, planning, opvolging en evaluatie.

In geval van overmacht dient ook versterking geleverd te worden aan andere diensten van de zone, conform de beslissing van de korpsleiding.

Het werkregime van de dienst AS wordt georganiseerd conform de arbeidsvoorwaarden bepaald in het statuut van de leden van het operationeel korps van de geïntegreerde politie. Er wordt in principe gewerkt in diensten van 8 uur, onderbroken door minimum 30' pauze. Voor diensten van meer dan zes uur die om operationele redenen niet kunnen onderbroken worden, wordt de tijd besteed aan pauze meegerekend tot een maximum van 30'.

Bepaalde leden van de groep AS zullen deel uitmaken van de HYCAP-poule, wat een grote flexibiliteit inzake inzet vereist. Andere leden zullen dan weer in hun vervanging moeten voorzien.

Om aan allerlei onvoorziene problemen het hoofd te bieden (pieken in de interventies, verderzetten van een onderzoek, bewaking van aangehouden personen e.d.) zal een beurtrol "bereik- en terugroepbaarheid" ingesteld worden. De leden van het basiskader in de groep Algemene Steundienst zullen deel uitmaken van deze beurtrol.