Onze politiedienst

De PZ Demerdal-DSZ telt 110 medewerkers: 94 in het operationeel kader (medewerkers met politiebevoegdheden) en 16 in het administratief en logistiek kader (Calog).

Zij zijn verdeeld over:

De wijkdienst

In de PZ Demerdal-DSZ zijn er twee wijkdiensten: de wijkdienst van Diest en de wijkdienst van Scherpenheuvel-Zichem. Ze hebben een centrale plaats in onze organisatie en staan elk onder leiding van een wijkdienstcoördinator.

Die wijkdienstcoördinatoren zorgen voor een sterke verbondenheid van onze politiedienst met beide steden. Zij worden hierbij ondersteund door hun teamchefs. Met betrekking tot het verkeer en de evenementen hebben zij een adviserende rol naar het respectievelijke gemeentebestuur toe.

De wijkinspecteurs zijn de zichtbare en aanspreekbare contactpunten van onze politiedienst. Zij proberen hun wijk en de inwoners zo goed mogelijk te kennen op basis van hun dagelijkse contacten. Een wijkinspecteur is een polyvalente medewerker die een aandeel heeft in de zeven functionaliteiten van een lokale politiedienst. Wijkwerking is hierbij de centrale opdracht, maar de wijkinspecteur levert ook een bijdrage aan het onthaal, het onderzoek, de ordehandhaving, het verkeer, de slachtofferbejegening en de interventie.

De onthaal- en plantondienst

Een aantal medewerkers worden met het plantongebeuren belast. Een planton is een politieambtenaar die in een commissariaat instaat voor het acteren (officieel noteren) van de klachten.

Dit onderscheidt zich van het onthaal dat, tijdens de kantooruren, door een administratief medewerker wordt verzorgd. De onthaalbediende staat in voor de eerste opvang en doorverwijzing naar de verschillende diensten.

De bestuurlijke coördinator is het diensthoofd van de onthaal- en plantonmedewerkers. Daarnaast heeft hij tot opdracht om de bestuurlijke politie verder uit te bouwen en de wijkcoördinatoren te ondersteunen in dit aspect van onze werking. Bestuurlijke politie heeft o.a. betrekking op bestuurlijke handhaving, evenementenbeheer, openbare orde en nood- en interventieplannen.

De politieoperaties

Onder leiding van de coördinator politieoperaties staat deze dienst in voor de permanentie van de interventiediensten.

De medewerkers van deze dienst politieoperaties zijn verdeeld in vijf interventieteams die elk onder leiding staan van een teamchef.

Op elk moment van de dag zijn er twee interventieploegen (van twee interventieinspecteurs) aan het werk. De ene interventieploeg is gericht op Diest, de andere ploeg is gericht op Scherpenheuvel-Zichem.

De interventieinspecteurs behandelen alle oproepen die via de 101-centrale geregistreerd worden. Deze medewerkers komen ter plaatse wanneer een onmiddellijke politietussenkomst vereist is en/of vaststellingen noodzakelijk zijn om een onderzoek te kunnen opstarten.

De medewerkers van deze dienst worden bovendien ingezet voor allerlei controleacties (verkeer, anti-diefstal, ...). Samen met hun collega's van de wijkdiensten zorgen zij voor de openbare orde naar aanleiding van de vele evenementen. Na hun tussenkomst ter plaatse staan zij zelf in voor de eerste verdere stappen in het onderzoek en voor de volledige administratieve afhandeling van het proces-verbaal.

De recherchedienst

De recherchecoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de gerechtelijke overheden. Hij leidt een dienst van 10 rechercheurs. De leiding van de onderzoeken die door deze medewerkers uitgevoerd worden is in handen van de procureur des Konings of van een onderzoeksrechter.

De rechercheurs worden hoofdzakelijk belast met de onderzoeken die voortvloeien uit de vaststellingen van de collega's van politieoperaties. Zij verzekeren een permanente wachtdienst zodat ze bij ernstige delicten onmiddellijk in dienst geroepen kunnen worden.

De operationele steundienst

Een politiedienst is vooral een informatieverwerkend bedrijf. Een proces-verbaal is niet enkel een document om bepaalde instanties toe te laten een 'oordeel' te vellen, het is vooral een document dat gebruikt wordt om informatie beschikbaar te stellen voor vele politionele doeleinden. Het is van groot belang dat bepaalde informatie onmiddellijk over het hele land beschikbaar is en dat er ook op lange termijn linken kunnen gelegd worden tussen verschillende gebeurtenissen. Een voertuig dat vandaag in Scherpenheuvel-Zichem geflitst wordt, kan op zich bruikbare informatie opleveren voor een delict dat in Luik gebeurde.

Het vatten van die informatie, het leggen van linken en het beschikbaar stellen van die informatie is één van de opdrachten van de operationele steundienst. Bovendien worden zij belast met de volledige administratieve verwerking van de stroom aan processen-verbaal. Maar ook de dienstplanning en het systeembeheer worden vanuit deze dienst georganiseerd. De coördinator operationele steun leidt dit alles in goede banen.

De niet-operationele steundienst

De coördinator niet-operationele steun organiseert samen met een teamchef personeel en een teamchef middelen het totale middelenbeheer.

Het personeelsstatuut van de politie wordt benoemd als de "mammoet". Er komt voor het team personeelsbeheer dan ook heel wat bij kijken om de rechten en de plichten van de 110 medewerkers erop af te stemmen en hen bovendien nog voldoende te ondersteunen bij specifieke gebeurtenissen of problemen.

Het logistieke beheer is vooral geconcentreerd op het beheer van de gebouwen, het voertuigenpark, de uniformen en de technische en tactische hulpmiddelen.

Het directiecomité

Het directiecomité wordt gevormd door de coördinatoren, de politiesecretaris, de directiesecretaris en de korpschef.

De politiesecretaris is secretaris van het politiecollege en de politieraad en beleidsmedewerker.

De directiesecretaris, de politiesecretaris en de korpschef staan onder andere samen in voor de interne en externe communicatie.