Basispolitiezorg

Om te voldoen aan de basispolitiezorg zijn er 7 basisfunctionaliteiten voorzien.
Deze zijn: onthaal, wijk, interventie, verkeer, recherche, slachtofferbejegening en handhaving openbare orde.
 

De functie handhaving van de openbare orde is één van de essentiële taken van een lokale politiedienst. De openbare orde omvat de klassieke trilogie, bestaande uit openbare rust, veiligheid en gezondheid:

  • de openbare rust beoogt de afwezigheid van wanordelijkheden en onlusten in openbare plaatsen;
  • de openbare veiligheid beoogt de afwezigheid van gevaarlijke toestanden voor personen en goederen, (voorkoming van criminaliteit en de bijstand van personen in gevaar), maar ook verkeersveiligheid ressorteert hieronder. Het is noodzakelijk te zorgen voor de vlotheid van het verkeer, voor het sensibiliseren van de bestuurders op het vlak van de verkeersveiligheid.
  • de openbare gezondheid beoogt de afwezigheid van ziekten door de handhaving van de hygiëne en door het vrijwaren van een kwalitatief leefmilieu.

De snelste manier om een dringende politie-interventie te bekomen is het noodnummer 101 bellen. Deze dienst zal de interventieploeg onmiddellijk ter plaatse sturen.
De functie interventie bestaat erin om, binnen een passende termijn, een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is.
Elke dag, 24 op 24 uur, beschikt de politiezone Aalter over een permanente interventieploeg.

U kan aan ons onthaal terecht voor heel wat zaken waaronder: klachten en aangiften, diefstal of verlies van identiteitskaart, rijbewijs, GSM, bankkaart, ...
Ook voor het registreren van uw fiets en het aanvragen van vakantietoezicht kan u bij het onthaal terecht.

Elke politieambtenaar beschikt over de kennis en vaardigheid om gerechtelijke taken uit te voeren.
Nochtans beschikt elke zone over de nodige specifieke capaciteit om, de gerechtelijke opsporingen en onderzoeken die een grondiger kennis vereisen in bepaalde domeinen, uit te voeren. Dit is een taak voor de mensen van de lokale recherche, die daartoe ook een specifieke vorming hebben genoten. Onze lokale recherche bestaat uit vijf politiemensen.

Artikel 46 van de Wet op het Politieambt ligt aan de grondslag van elke politieactie ten opzichte van het slachtoffer. Ook de slachtofferbejegening is een essentiële taak van de politiediensten.
Sinds 1991 is deze politieopdracht gestaag geëvolueerd en nader omschreven geweest in talrijke omzendbrieven en wetteksten.

De operationele taak van de dienst verkeer omvat pro- en reactieve politionele initiatieven met als hoofddoel op alle wegen een vlot en veilig verkeer te garanderen, o.a. door: verkeersregeling waar nodig, uitvoeren van gerichte acties, verrichten van verkeerstoezicht (preventief en repressief), deelname aan projecten en campagnes, verstrekken van onderricht (o.a. aan gemachtigde opzichters, kinderen en op vraag van bepaalde doelgroepen (vb.: senioren)).
De opdrachten bestaan voornamelijk in de uitvoering van het actieplan verkeer - gekoppeld aan het verkeersveiligheidsplan.

De wijkwerking is de hoeksteen van onze politieorganisatie. Als gemeenschapsgerichte politie neemt zij een belangrijke plaats in in de basispolitiezorg.