De Diensthoofden

De diensthoofden zijn mede verantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de organisatie.

Er is steeds een officier van bestuurlijke (commissaris van politie) met wachtdienst. Hij of zij is permanent bereikbaar en terugroepbaar.

Diensthoofd Beleidscel en Juridische OndersteuningHet diensthoofd beheert en coördineert beleidsdossiers, hij/zij adviseert de korpschef bij de besluitvorming binnen de diverse beleidsdomeinen, hij/zij wordt bijgestaan door een jurist(e) die tevens functionaris is voor de gegevensbescherming (DPO).Onze DPO is adviseur-juriste Christine Van Dam; zij kan al je vragen beantwoorden over de naleving van de GDPR-wetgeving binnen de politiezone.E-mail beleidsofficier: plaats is vacantE-mail DPO: christine.vandam@police.belgium.eu

Directeur Operaties: Eerste Commissaris Rudi De Clercq

De Directeur Operaties of kortweg DIROPS is verantwoordelijk voor het centraal beheer en organisatie van bestuurlijke acties en verkeersacties, operaties en evenementen waaronder het beheer van het voetbaldossier en de Lokerse Kermisweek.

Hiervoor neemt hij deel aan tal van plannings- en evaluatievergaderingen zowel met interne als externe partners.

Hij staat mee in voor het aansturen, opvolgen en het uitvoeren van de operationele actieplannen. Hij is tevens de verantwoordelijke officier Noodplanning en plaatsvervangend korpschef.E-mail:  Rudi.DeClercq@Police.Belgium.eu

Diensthoofd Gerechtelijke Administratie / Intern Toezicht / Functioneel Beheer / Lokaal Informatiekruispunt: Eerste Commissaris Jan Michiels

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor het beheer en de leiding van het gerechtelijk secretariaat en van het functioneel beheer. Hij staat ook in voor de contacten met de parketmagistraten en de griffies teneinde de gerechtelijke briefwisseling juridisch correct en kwalitatief te laten verlopen.

Hij is voorzitter van het LIK (Lokaal Informatie Kruispunt) waar de sturing gebeurt van operationele informatie (IGPZ: Informatiegestuurde Politie Zorg).

Hij doet eveneens het intern toezicht zoals voorzien in de omzendbrief POL48 (BS 07/07/1994).

In het kader van intern toezicht behandelt deze officier alle klachten lastens medewerkers van ons korps.E-mail:  Jan.Michiels.1@Police.Belgium.Eu

Diensthoofd Beleidsondersteuning, Personeel, Logistiek, ICT en Financiën, (PLIF): Adviseur Isabelle Hauspie

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het beheer van het personeel, logistiek, informatica en financiën.

Tot het takenpakket behoort eveneens het adviseren van de korpschef inzake het algemeen beleid waaronder het opstellen van het Zonaal Veiligheidsplan, actieplannen, de jaarverslagen, enz...E-mail:  Isabelle.Hauspie@Police.Belgium.eu

Diensthoofd Interventie, Onthaal & Hondengeleiders: Commissaris Anjuli Van DammeHet diensthoofd is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de permanentiediensten Interventie en Onthaal.

zij is tevens diensthoofd van de patrouille- en drugshondengeleiders in de politiezone.Haar takenpakket omvat onder andere het evalueren en bijsturen van de werking van deze diensten, het opbouwen en onderhouden van contacten met interne en externe partners, maar ook het organiseren van acties.

Dit alles met het oog op het garanderen van een optimale dienstverlening voor de bevolking.E-mail: Anjuli.VanDamme@Police.Belgium.Eu

Diensthoofd Lokale Recherche Dienst: Commissaris Yannis Annemans

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de lokale recherchedienst (LRD).

Dit omvat onder andere het faciliteren met de juiste tools van de rechercheurs, het toezicht op de kwaliteit van lopende onderzoeken en het organiseren van de gerechtelijke acties.E-mail: Yannis.Annemans@Police.Belgium.Eu

Diensthoofd Wijkpolitie: Eerste Hoofdinspecteur Hendrik Verstraeten

Het diensthoofd staat in voor het beheer van de wijkdienst.

Dit omvat onder meer het toezicht op de uitvoering van de projecten rond sluikstorten en domiciliefraude.E-mail:  Hendrik.Verstraeten@Police.Belgium.eu

Diensthoofd Verkeerspolitie: 

Het diensthoofd verkeer staat in voor het beheer van de verkeersdienst in onze politiezone. Dit omvat onder meer het coördineren van verkeerscontroles en acties binnen het domein van de molibiliteit in het algemeen.E-mail: Pz.Lokeren.Verkeer@Police.Belgium.Eu