De Diensthoofden

De Diensthoofden zijn mede verantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de organisatie. Er is steeds een officier van bestuurlijke politie (commissaris van politie) van wacht, hij is permanent bereikbaar en terugroepbaar.

 

Diensthoofd Beleidscel en Juridische Ondersteuning, Commissaris William DE VOS

Het diensthoofd beheert en coördineert beleidsdossiers, hij adviseert de korpschef bij de besluitvorming binnen de diverse beleidsdomeinen, hij wordt bijgestaan door een jurist en tevens functionaris voor de gegevensbescherming (DPO).

 

Directeur Operaties, Eerste Commissaris Rudi DE CLERCQ

De Directeur Operaties is verantwoordelijk voor het centraal beheer en organisatie van bestuurlijke acties en verkeersacties, operaties en evenementen waaronder het beheer van het voetbaldossier en de Lokerse Kermisweek. Hiervoor neemt hij deel aan tal van plannings- en evaluatievergaderingen zowel met interne als externe partners.  Hij staat mee in voor het aansturen, opvolgen en het uitvoeren van de operationele actieplannen. Hij is tevens de verantwoordelijke officier Noodplanning en plaatsvervangend korpschef.

 

Diensthoofd Gerechtelijke Administratie / Intern Toezicht / Functioneel Beheer / Lokaal InformatieKruispunt, Eerste Commissaris Jan MICHIELS

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor het beheer en de leiding van het gerechtelijk secretariaat en van het functioneel beheer en staat in voor de contacten met de parketmagistraten en de griffies teneinde de gerechtelijke briefwisseling juridisch correct en kwalitatief te laten verlopen.
Hij is voorzitter van het LIK (Lokaal Informatie Kruispunt) waar de sturing gebeurt van operationele informatie (IGPZ: Informatie Gestuurde Politie Zorg).
Hij doet eveneens het intern toezicht zoals voorzien in de omzendbrief POL 48 (BS 07/07/1994).  In het kader van intern toezicht behandelt deze officier alle klachten lastens medewerkers van ons korps.

 

Diensthoofd Beleidsondersteuning, Personeel, Logistiek, ICT en Financiën (PLIF), Eerste Adviseur Sylvie MICHIELS

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het beheer van het personeel, logistiek, Informatica en Financiën binnen het politiekorps.
Tot het takenpakket behoort eveneens het adviseren van de Korpschef inzake het algemeen beleid waaronder het opstellen van het Zonaal Veiligheidsplan, actieplannen, de jaarverslagen, enz…

 

Diensthoofd Wijkpolitie, Eerste Hoofdinspecteur Hendrik VERSTRAETEN

Het diensthoofd staat in voor het beheer van de wijkdienst. Dit omvat onder meer het toezicht op de uitvoering van de projecten rond sluikstorten en domiciliefraude.

 

Diensthoofd Interventie, Onthaal & Hondengeleiders, Commissaris Anjuli VAN DAMME

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de permanentiediensten Interventie en Onthaal. Zij is tevens diensthoofd van de patrouille- en drugshondengeleiders in de politiezone. Haar takenpakket omvat onder andere het evalueren en bijsturen van de werking van deze diensten, het opbouwen en onderhouden van contacten met interne en externe partners, het organiseren van acties. Dit alles met het oog op het garanderen van een optimale dienstverlening voor de bevolking.

 

Diensthoofd Lokale Recherche, Commissaris Yannis ANNEMANS

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de lokale recherchedienst. Dit omvat onder andere het faciliteren met de juiste tools van de rechercheurs, het toezicht op de kwaliteit van lopende onderzoeken en het organiseren van gerechtelijke acties.