Over ons

Korpsleiding

Toen ik op 04 juli 2001 het bevel kreeg toegewezen over het politiekorps te Lokeren was het van in het begin mijn bedoeling om het integratieproces tussen de ex–rijkswachters en de ex-politieagenten te bevorderen. Daarnaast wou ik, in samenwerking met de verschillende kaders, het politiekorps een uitstraling bieden waarop zowel het korps als haar bevolking recht heeft.
Zo hebben wij reeds enkele interne audits (door het comité P) en een externe enquête laten uitvoeren, waaruit bleek dat de politie van Lokeren vooral te kampen had met een imagoprobleem en een communicatie-probleem.  Vandaag blijkt dat er reeds heel wat realisaties werden doorgevoerd:

Sinds april 2006 namen we onze intrek in op de Oude Vismijn nr. 34.  In dit commissariaat is geavanceerde technologie voorzien om de veiligheid en het comfort van zowel ons personeel als van de burger te garanderen.
Zo worden alle binnenkomende telefoongesprekken opgenomen en bewaard, zodat eventuele discussies nadien kunnen worden uitgeklaard. Bovendien staan alle publieke ruimtes onder camera-observatie.
De radioapparatuur werd uitgerust met een extra GPS module zodat onze dispatcher op elk moment de lokalisatie van de manschappen kan volgen en desgevallend op een nog vluggere manier versterking kan sturen naar een interventie indien nodig. Het nieuw politiekantoor heeft naast de klassieke individuele cellen eveneens een collectieve cel om amokmakers op te sluiten die bestuurlijk worden aangehouden. Ook deze cellen staan onder camerabewaking.

Onze politiezone houdt ook constant een oogje in het zeil op een zeer discrete wijze; nl. via de zeer uitgebreide camerabewaking in het centrum van Lokeren. Onze dispatchers zien dus wat er zich in de stadskern afspeelt en kunnen ook de camera's bijsturen of de interventieploegen richtlijnen geven wanneer dit nodig mocht zijn. Intussen kunnen we gemiddeld 20 zaken per jaar op deze wijze oplossen of tot een goed einde gebracht sinds de invoering van de camera's in de stadskern.

Op het gebied van personeelsopleiding werden tal van personeelsleden naar tal van cursussen gezonden: agressiebeheersing, communitypolicing, verhoortechnieken, openbare ordehandhaving, motorrijder, leugendetectie, hormonenwetgeving, bijzondere opsporings- en communicatietechnieken, slachtofferbejegening, schieten, telefoononthaal, situationeel leiderschap, klantgericht denken of versterkte dienstverlening,…

Op het gebied van personeelsmanagement zien we tal van positieve signalen: de groepsgeest is meer dan goed te noemen, er worden buiten de werkuren talrijke activiteiten georganiseerd gaande van verwenweekends voor de dames tot survivalkampen voor de mannen, feestjes, sporten, ...
Er worden tweemaandelijks personeelsvergaderingen georganiseerd, en er wordt een open sfeer gepromoot doorheen alle personeelscategorieën.

Inzake beleid verwijs ik naar het zonaal veiligheidsplan dat de prioriteiten bepaalt binnen onze werking. Zo zullen wij onze diensten voornamelijk oriënteren naar:

-

Inbraken in woningen,

-

overlast/leefbaarheid,

-

handelspanden met risico op mensenhandel of met risico voor de volksgezondheid.

-

drugdealing

-

verkeersongevallen met lichamelijk letsel

-

Communicatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 189 politiezones, waarvan Politiezone Lokeren er één is.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Patrik Trienpont. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester van Lokeren, Filip Antheunis

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in de zuilen: "Wijkwerking, Onthaal, Interventie, Sociale cel, onze Lokale recherche, de Verkeersdienst en tenslotte de Steundienst die zoals de naam zegt: ondersteunende en de administratieve taken op zich neemt.

 

De korpschef heeft de graad van Hoofdcommissaris (HCP = hoofdcommissaris van politie) en bepaalt, in samenspraak met de burgemeester en de Procureur des Konings (PdK) , de strategie die gevolgd wordt door het korps. Hij is eindverantwoordelijke voor het beheer van de Lokale Politie van Lokeren.  Hij evalueert permanent de werking van zijn korps en stuurt bij waar nodig.
Hij bereidt grote manifestaties voor en voert persoonlijk het commando in geval van grote of zwaar risicovolle ordediensten.  Hij bereidt agendapunten van de gemeenteraad voor en neemt samen met zijn financieel directeur deel aan de financiële commissie waar de begroting of begrotingswijzigingen worden toegelicht.
Voor de uitvoering van zijn taken laat hij zich bijstaan door zijn officieren of door leden van zijn midden (MK)- of basiskader (BK).

 

De officieren of commissarissen (CP = commissaris van politie) zijn mee verantwoordelijk voor het beleid en beheer van de organisatie. Er is steeds een Officier van Wacht oproepbaar. Elk van hen leidt regelmatig ordediensten zoals tijdens de thuiswedstrijden van Sporting Lokeren.

Officier Personeel, Logistiek en Financiën (PLIF), Commissaris Dirk De Smet

Deze officier is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het personeels- en financieel beheer én met de logistiek van het politiekorps.
Tot zijn taken behoort eveneens het beheer van het voetbaldossier: dit omvat het beheer van de uitsluitingen, protocols met de voetbalclub en andere veiligheidsdiensten, samenkomsten met de lokale adviesraad.
Hij is tevens plaatsvervangend korpschef.

Officier Gerechtelijke Administratie / Intern Toezicht / Functioneel Beheer / Lokaal InformatieKruispunt, Commissaris Jan Van Avermaet

Hij is verantwoordelijk voor het beheer en de leiding van het gerechtelijk secretariaat en van het functioneel beheer en staat in voor de contacten met de parketmagistraten en de griffies teneinde de gerechtelijke briefwisseling juridisch correct en kwalitatief te laten verlopen.
Hij is voorzitter van het LIK (Lokaal Informatie Kruispunt) waar de sturing gebeurt van operationele informatie (IGPZ: Informatie Gestuurde Politie Zorg).
Hij doet eveneens het intern toezicht zoals voorzien in de omzendbrief POL 48 (BS 07/07/1994).  In het kader van intern toezicht behandelt deze officier alle klachten lastens ons korps.

Officier Verkeer & Wijk/ Opleidingsverantwoordelijke, Commissaris William De Vos

Hij bewaakt de uitvoering van het verkeersbeleid binnen de PZ (Politiezone) Lokeren. Hierbij superviseert hij de verschillende projecten (WOW = Wijzer op Weg en  Verkeersklassen). Hij staat eveneens in voor de wijkdienst. Dit omvat ook het toezien op de uitvoering van de projecten (sluikstorten en domiciliefraude).

Officier Interventie & Onthaal/ Beleidsofficier/ Officier Noodplanning/ Persofficier, Commissaris Rudi De Clercq

Hij is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de permanentiedien-sten Interventie & Onthaal.
Hij is tevens de Beleidsofficier. Dit houdt onder meer in dat hij het vierjaarlijkse Zonaal Veiligheidsplan voorbereidt.
Bovendien is hij verantwoordelijk voor het Politie Interventieplan (PIP) als onderdeel van het Algemeen Nood- en interventieplan (ANIP) en maakt hij deel uit van de stedelijke Veiligheidscel.
Daarnaast is hij Persofficier en beheert hij in deze functie de sociale media in onze zone.

Officier Recherche en Sociale Cel,

Als diensthoofd is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de recherchedienst. Hij staat daarenboven in voor de opvolging van de terreurmaatregelen. Hij is eveneens beheerder van het dossier ‘Lokerse Kermisweek’.  Hiervoor neemt hij deel aan tal van plannings- en evaluatievergaderingen. Momenteel wordt de de taak van de officier overgenomen door hoofdinspecteur Davy De Koeyer tot de plaats wordt ingenomen.