Over ons

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan Politiezone Lokeren er één is.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Dirk De Paepe.
Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. De korpschef staat onder het gezag van de burgemeester van Lokeren, Filip Anthuenis

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd binnen de volgende pijlers: "Wijkwerking en Verkeer, Interventie en Onthaal, Lokale recherche en Sociale Cel, en tenslotte de Steundienst die zoals de naam zegt alle ondersteunende en de administratieve taken op zich neemt.

HCP DE PAEPE DIRK

Hoofdcommissaris van politie Dirk DE PAEPE is sedert 1 mei 2019 de korpschef van de politiezone Lokeren. Hij is er verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en meer bepaald voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van alle opdrachten binnen het lokaal politiekorps en tevens voor het beheer van het korps. 

In de uitoefening van zijn functie is hij verantwoordelijk voor de uitvoering door het politiekorps van de lokale opdrachten, van de richtlijnen met betrekking tot de opdrachten met een federaal karakter en van de opvorderingen. 

De Korpschef is steeds bereikbaar via mail PZ.lokeren@police.belgium.eu

 

De officieren of commissarissen (CP = commissaris van politie) zijn mede verantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de organisatie. Er is steeds een officier van bestuurlijke politie (OBP) van wacht, hij is permanent bereikbaar en terugroepbaar. Elk van hen leidt op regelmatige basis ordediensten waaronder thuiswedstrijden van KSC Lokeren-Temse.

 

Directeur Operaties, Commissaris Dirk DE SMET

De Directeur Operaties is verantwoordelijk voor het centraal beheer van bestuurlijke acties, operaties en evenementen waaronder het beheer van het voetbaldossier en de Lokerse Kermisweek. Hiervoor neemt hij deel aan tal van plannings- en evaluatievergaderingen zowel met interne als externe partners.  Hij staat mee in voor het aansturen, opvolgen en het uitvoeren van de operationele actieplannen. Hij is tevens de plaatsvervangend korpschef.

 

Officier Gerechtelijke Administratie / Intern Toezicht / Functioneel Beheer / Lokaal InformatieKruispunt, Commissaris Jan Van AVERMAET

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor het beheer en de leiding van het gerechtelijk secretariaat en van het functioneel beheer en staat in voor de contacten met de parketmagistraten en de griffies teneinde de gerechtelijke briefwisseling juridisch correct en kwalitatief te laten verlopen.
Hij is voorzitter van het LIK (Lokaal Informatie Kruispunt) waar de sturing gebeurt van operationele informatie (IGPZ: Informatie Gestuurde Politie Zorg).
Hij doet eveneens het intern toezicht zoals voorzien in de omzendbrief POL 48 (BS 07/07/1994).  In het kader van intern toezicht behandelt deze officier alle klachten lastens ons korps.

 

Diensthoofd Beleidsondersteuning, Personeel, Logistiek, ICT en Financiën (PLIF), Tineke GORDEBEKE

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het beheer van het personeel, logistiek, Informatica en Financiën binnen het politiekorps.
Tot het takenpakket behoort eveneens het adviseren van de Korpschef inzake het algemeen beleid waaronder het opstellen van het Zonaal Veiligheidsplan, actieplannen, de jaarverslagen, enz…
 

Diensthoofd Wijk & Verkeer/ Opleidingsverantwoordelijke, Commissaris William DE VOS

Het diensthoofd bewaakt de uitvoering van het verkeersbeleid binnen de Politiezone Lokeren. Hierbij superviseert hij de verschillende projecten (WOW = Wijzer op Weg en Verkeersklassen). Hij staat eveneens in voor het beheer van de wijkdienst. Dit omvat onder meer het toezicht op de uitvoering van de projecten rond sluikstorten en domiciliefraude.

 

Diensthoofd Interventie & Onthaal/ Beleidsofficier/ Officier Noodplanning/ Persofficier, Commissaris Rudi DE CLERCQ

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de permanentiediensten Interventie & Onthaal.
Hij is tevens de Beleidsofficier. Dit houdt onder meer in dat hij het vierjaarlijkse Zonaal Veiligheidsplan voorbereidt.
Bovendien is hij verantwoordelijk voor het Politie Interventieplan (PIP) als onderdeel van het Algemeen Nood- en interventieplan (ANIP) en maakt hij deel uit van de Gemeentelijke Veiligheidscel.
Daarnaast is hij Persofficier en beheert hij in deze functie de sociale media in onze zone.

 

Diensthoofd Lokale Recherche en Sociale Cel, Commissaris Yannis ANNEMANS

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de lokale recherchedienst en sociale cel. 

 

cameratoezicht 

Met cameratoezicht wil Politiezone Lokeren de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten.

Tijdens evenementen

De Politiezone  Lokeren maakt tijdens grote evenementen (zoals bv. de Lokerse Feesten) reeds jarenlang succesvol gebruik van een tijdelijk vast cameranetwerk. Deze camera’s worden steeds voor de duur van het evenement geïnstalleerd. De camera’s  maken dan 24 uur op 24 uur beelden gedurende het ganse evenement.  Een speciaal team van politiemedewerkers bekijkt voortdurend deze live-beelden vanuit de commandopost.  

Vanaf 2020 kan ook elk operationeel politiepersoneelslid tijdens dergelijke evenementen gebruik maken van een bodycam (mobiele camera’s). 

Vast cameratoezicht

Naast de tijdelijke vaste en de mobiele camera’s beschikt Politiezone Lokeren ook over een aantal (permanente) vaste camera’s in het eigen gebouw maar ook in het centrum van de Stad.

Pakkans stijgt

Met cameratoezicht wil Politiezone Lokeren de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten.

  • Met behulp van deze camera's zoekt de politie verdachte situaties of kan ze alert reageren op misdrijven. Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten goed in te schatten en de ploegen op terrein direct aan te sturen met het oog op snellere en adequatere interventies.
  • Door het inzetten van camera’s kan de politie daders sneller lokaliseren en ook oppakken. Strafbare feiten kunnen zo worden voorkomen en de pakkans vergroot. Camerabeelden leveren tevens bewijsmateriaal. De beelden kunnen gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering.
  • Cameratoezicht werkt ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.

In alle discretie

Enkel politiemedewerkers mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures. Deze personen hebben ook discretieplicht. Dit betekent dat ze deze informatie niet mogen delen met anderen.

Waarschuwingsborden

Het begin van een cameragebied wordt telkens aangeduid met een bord. Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt. 

Respect voor je privacy

Het politioneel cameragebruik werd uit het toepassingsgebied van de Camerawet gehaald. De regels omtrent de plaatsing en het gebruik ervan worden sinds 25 mei 2018 uitdrukkelijk geregeld door de Wet op het Politieambt.  

Bovendien stelt deze wetgeving dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de privacycommissie) niet (meer) bevoegd is voor dit politioneel cameragebruik maar wel een specifiek overheidsorgaan, met name het Controleorgaan op de Politionele Informatie (het zogenaamde C.O.C.).

Toegang tot beelden?

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen  van de persoonsgegevens. 

Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via het ‘contactformulier’ op onze website.

Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan ingewilligd worden immers steeds afwegen of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt en of de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing van strafrechtelijke feiten. 

Vragen?

Indien je algemene vragen hebt over de cameratoezicht van politie en zijn doeleinden, kan je  ditzelfde contactformulier invullen. 

Aangiftesysteem voor eigen camerabewaking

Gebruik je een eigen camerabewakingssysteem aan de ingang van je woning, handelszaak of industriële site? Sinds 25 mei 2018 moet je rekening houden met de nieuwe camerawet. Die bepaalt dat je het gebruik van deze camera's voortaan moet meedelen aan de politiediensten via www.aangiftecamera.be

Voor meer info kun je terecht op de website Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.