Camerabewaking

Met cameratoezicht wil Politiezone Lokeren de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten.

Tijdens evenementen

De Politiezone Lokeren maakt tijdens grote evenementen (zoals bv. de Lokerse Feesten) reeds jarenlang succesvol gebruik van een tijdelijk vast cameranetwerk. Deze camera’s worden steeds voor de duur van het evenement geïnstalleerd. De camera’s maken dan 24 uur op 24 uur beelden gedurende het ganse evenement.

cameratoezicht

 Met cameratoezicht wil Politiezone Lokeren de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten.

Tijdens evenementen

De Politiezone  Lokeren maakt tijdens grote evenementen (zoals bv. de Lokerse Feesten) reeds jarenlang succesvol gebruik van een tijdelijk vast cameranetwerk. Deze camera’s worden steeds voor de duur van het evenement geïnstalleerd. De camera’s  maken dan 24 uur op 24 uur beelden gedurende het ganse evenement.  Een speciaal team van politiemedewerkers bekijkt voortdurend deze live-beelden vanuit de commandopost.  

Vanaf 2020 kan ook elk operationeel politiepersoneelslid tijdens dergelijke evenementen gebruik maken van een bodycam (mobiele camera’s). 

Vast cameratoezicht

Naast de tijdelijke vaste en de mobiele camera’s beschikt Politiezone Lokeren ook over een aantal (permanente) vaste camera’s in het eigen gebouw maar ook in het centrum van de Stad.

Pakkans stijgt

Met cameratoezicht wil Politiezone Lokeren de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten.

  • Met behulp van deze camera's zoekt de politie verdachte situaties of kan ze alert reageren op misdrijven. Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten goed in te schatten en de ploegen op terrein direct aan te sturen met het oog op snellere en adequatere interventies.
  • Door het inzetten van camera’s kan de politie daders sneller lokaliseren en ook oppakken. Strafbare feiten kunnen zo worden voorkomen en de pakkans vergroot. Camerabeelden leveren tevens bewijsmateriaal. De beelden kunnen gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering.
  • Cameratoezicht werkt ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.

In alle discretie

Enkel politiemedewerkers mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures. Deze personen hebben ook discretieplicht. Dit betekent dat ze deze informatie niet mogen delen met anderen.

Waarschuwingsborden

Het begin van een cameragebied wordt telkens aangeduid met een bord. Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt. 

Respect voor je privacy

Het politioneel cameragebruik werd uit het toepassingsgebied van de Camerawet gehaald. De regels omtrent de plaatsing en het gebruik ervan worden sinds 25 mei 2018 uitdrukkelijk geregeld door de Wet op het Politieambt.  

Bovendien stelt deze wetgeving dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de privacycommissie) niet (meer) bevoegd is voor dit politioneel cameragebruik maar wel een specifiek overheidsorgaan, met name het Controleorgaan op de Politionele Informatie (het zogenaamde C.O.C.).

Toegang tot beelden?

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen  van de persoonsgegevens. 

Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via het ‘contactformulier’ op onze website.

Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan ingewilligd worden immers steeds afwegen of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt en of de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing van strafrechtelijke feiten. 

Vragen?

Indien je algemene vragen hebt over de cameratoezicht van politie en zijn doeleinden, kan je  ditzelfde contactformulier invullen. 

Aangiftesysteem voor eigen camerabewaking

Gebruik je een eigen camerabewakingssysteem aan de ingang van je woning, handelszaak of industriële site? Sinds 25 mei 2018 moet je rekening houden met de nieuwe camerawet. Die bepaalt dat je het gebruik van deze camera's voortaan moet meedelen aan de politiediensten via www.aangiftecamera.be

Voor meer info kun je terecht op de website Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.