Procedure verkeersboetes gewijzigd

Recent trad een nieuwe procedure in werking voor de verwerking van verkeersboetes.

ÉÉN BRIEF
Voortaan ontvangt de overtreder slechts één brief met zowel het PV vd vaststelling als de overschrijving voor de geldboete. Het beheer van de verkeersboetes is nu nationaal geregeld via een nieuw platform. Via dit platform worden alle verkeersovertredingen - vastgesteld met een 'onmiddellijke inning' - beheerd, afgeprint en verstuurd.

CENTRAAL CONTACTPUNT
Klachten en bezwaren over een verkeersovertreding kan je enkel nog centraal melden, en niet meer bij de lokale en federale politie. Wie meer info wil over een overtreding kan zich wenden tot:

NIEUWE BETAALTERMIJNEN
Ook de betaaltermijnen zijn gewijzigd. Wie de boete niet betaalt, ontvangt na 20 d automatisch een 'minnelijke schikking' waarvan het bedrag minimum 33% hoger is dan het oorspronkelijke bedrag. Betalingen kunnen voortaan via overschrijving of via het internet. Het is belangrijk om telkens de gestructureerde mededeling in te vullen.