Het beheer en de leiding van het korps

Het directiecomité
De dagelijkse leiding van de politiezone berust bij de korpschef, bijgestaan door vier officieren en een adviseur. Er wordt tweewekelijks een overlegmoment gehouden, waarin de beleidszaken besproken worden.

De sleutelfiguren
Binnen onze zone beschikken wij over een intern overlegplatform, gevormd door 15 zgn. sleutelfiguren. Hierin is minstens één medewerker uit elke dienst vertegenwoordigd, aangevuld met de korpsleiding. Deze sleutelfiguren dragen mee het korps. Hun bijdrage is cruciaal voor de goede werking van de organisatie.