Over ons

​​De politiezone Kouter omvat vijf gemeenten:

 • Gistel
 • Ichtegem
 • Jabbeke
 • Oudenburg
 • Torhout

De zone wordt doorkruist door drie belangrijke snelwegen:

 • E403 (A17)
 • E40
 • A10

Dit heeft duidelijke gevolgen op de (internationale) criminaliteit en mensen-handel. Dit is dan ook één van onze actieplannen.

In 2018 telt de lokale politie Kouter 111 operationele medewerkers en 26 burgermedewerkers in dienst.

alt

Klik op het grondgebied om door te gaan naar hun website.

Torhout

               Oudenburg

                           Jabbeke

    Ichtegem

                            Gistel

Visie

De visie van de korpsleiding bestaat erin te streven naar een continue verbetering van de kwaliteit van de politionele werking tot beheersing van de lokale fenomenen en het streven naar een harmonisch evenwicht binnen de leefgemeenschap.
Hierbij doen wij beroep op een optimale communicatie met de interne en externe partners, binnen een geest van constructieve en effectieve samenwerking (informatie gestuurde politionele communicatie).

Missie

De missie van het lokale politiekorps is het uitvoeren van de basispolitiezorg in de politiezone Kouter, rekening houdend met de lokale en federale prioriteiten en opdrachten. De finaliteit van de missie is het beheersen van fenomenen binnen het geografisch gebied van de zone om op die wijze bijdrage te leveren in de leefbaarheid en de leefkwaliteit van de lokale gemeenschap. Dit geschiedt in uitvoering van de richtlijnen van de diverse bestuurlijke en gerechtelijke overheden, in een geest van samenwerking en partnerschap en rekenschap gevend aan alle lokale actoren, met respect voor de rechten van de mens.

Waarden

      Klantgericht

      Objectief

U        Up to date

T        Transparant

       Efficiënt en effectief

R        Respectvol

 • AUDENAERT Kristof | Burgemeester Torhout
 • DEFREYNE Gauthier | Burgemeester Gistel - Voorzitter 2021
 • BEKAERT Jan | Burgemeester Ichtegem
 • DUMAREY Anthony | Burgemeester Oudenburg
 • VANHESSCHE Daniël | Burgemeester Jabbeke
 • DEPOVERE Kris Korpschef LP Kouter
 • WITTESAELE AnnemieKorpssecretaris LP Kouter

 

Leden van de Politieraad:

 • Audenaert, K. | burgemeester Torhout
 • Defreyne, G. | burgemeester Gistel (voorzitter 2021)
 • Bekaert, J. | burgemeester Ichtegem
 • Vanhessche, D. | burgemeester Jabbeke
 • Dumarey, A. | burgemeester Oudenburg
 • Depovere, K. | korpschef lokale politie Kouter
 • Wittesaele, A. | korpssecretaris lokale politie Kouter
 • Becelaere, S. | politieraadslid Torhout
 • Billiet, P. | politieraadslid Torhout
 • Dauwe, D. | politieraadslid Torhout
 • Debruyne, I. | politieraadslid Torhout
 • Dewulf, R. | politieraadslid Torhout
 • Vander Donckt, B. | politieraadslid Torhout
 • Cordier, N. | politieraadslid Gistel
 • Halewyck, B. | politieraadslid Gistel
 • Van Parys, B. | politieraadslid Gistel
 • Bolle, G. | politieraadslid Ichtegem
 • Bonny, K. | politieraadslid Ichtegem
 • Vandaele, G. | politieraadslid Ichtegem
 • Van Moerkercke, D. | politieraadslid Ichtegem
 • Coudyzer, W. | politieraadslid Jabbeke
 • Dhaese, A. | politieraadslid Jabbeke
 • Vandenberghe, W. | politieraadslid Jabbeke
 • Vandenbroucke, I. | politieraadslid Jabbeke
 • Reynaert, S. | politieraadslid Oudenburg
 • Velle, P. | politieraadslid Oudenburg

Conform artikel 35 van de Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en de omzendbrief ZPZ 20 van 01 augustus 2001 - transitie van lokaal vijfhoeksoverleg en veiligheidscharter naar zonale veiligheidsraad en zonaal veiligheidsplan - wordt een zonaal veiligheidsraad opgericht voor de Lokale Politie Kouter.

Iedere deelnemer beslist vrij om, bij de behandeling van één of meerdere agendapunten, zich te laten bijstaan door een medewerker die vertrouwd is met de desbetreffende materie.

De zonale veiligheidsraad van de Lokale Politie Kouter kan, mits alle deelnemers zich hiermee akkoord verklaren, bijgewoond worden door één of meerdere deskundigen.

Specifieke federale politiediensten kunnen, in functie van de te behandelen materie, uitgenodigd worden om aan de zonale veiligheidsraad van de Lokale Politie Kouter deel te nemen.

De zonale veiligheidsraad van de Lokale Politie Kouter wordt voorgezeten door de burgemeester-voorzitter.
De zonale veiligheidsraad van de Lokale Politie Kouter wordt tenminste twee maal per jaar samengeroepen op initiatief van de voorzitter.
In geval van noodzaak kan de voorzitter de zonale veiligheidsraad bijeenroepen. Indien een lid van de raad een overleg nodig acht, dient deze zich te richten tot de voorzitter. De zonale veiligheidsraad wordt bijgewoond door een vaste secretaris, die door de voorzitter wordt aangewezen. Deze neemt niet deel aan de beraadslaging.

De taken van de secretaris van de zonale veiligheidsraad zijn:

 • het opstellen van de uitnodiging alsook de agenda.
 • het opstellen van de notulen.
 • de notulen verzenden aan alle betrokken leden.

Leden van de Zonale Veiligheidsraad:

Vaste leden:

 • de Procureur des Konings te Brugge
 • de Burgemeester-voorzitter
 • de korpschef
 • de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde

Toegevoegde leden:

 • de burgemeesters van de respectieve gemeenten/steden
 • de gerechtelijk directeur van het arrondissement Brugge of zijn afgevaardigde

Opdrachten van de Zonale Veiligheidsraad:
 

 • Bespreken en voorbereiden zonaal veiligheidsplan.
 • Bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.
 • Evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.