Zonale Veiligheidsraad

Conform artikel 35 van de Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en de omzendbrief ZPZ 20 van 01 augustus 2001 - transitie van lokaal vijfhoeksoverleg en veiligheidscharter naar zonale veiligheidsraad en zonaal veiligheidsplan - wordt een zonaal veiligheidsraad opgericht voor de Lokale Politie Kouter.

Iedere deelnemer beslist vrij om, bij de behandeling van één of meerdere agendapunten, zich te laten bijstaan door een medewerker die vertrouwd is met de desbetreffende materie.

Conform artikel 35 van de Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en de omzendbrief ZPZ 20 van 01 augustus 2001 - transitie van lokaal vijfhoeksoverleg en veiligheidscharter naar zonale veiligheidsraad en zonaal veiligheidsplan - wordt een zonaal veiligheidsraad opgericht voor de Lokale Politie Kouter.

Iedere deelnemer beslist vrij om, bij de behandeling van één of meerdere agendapunten, zich te laten bijstaan door een medewerker die vertrouwd is met de desbetreffende materie.

De zonale veiligheidsraad van de Lokale Politie Kouter kan, mits alle deelnemers zich hiermee akkoord verklaren, bijgewoond worden door één of meerdere deskundigen.

Specifieke federale politiediensten kunnen, in functie van de te behandelen materie, uitgenodigd worden om aan de zonale veiligheidsraad van de Lokale Politie Kouter deel te nemen.

De zonale veiligheidsraad van de Lokale Politie Kouter wordt voorgezeten door de burgemeester-voorzitter.

De zonale veiligheidsraad van de Lokale Politie Kouter wordt tenminste twee maal per jaar samengeroepen op initiatief van de voorzitter.

In geval van noodzaak kan de voorzitter de zonale veiligheidsraad bijeenroepen. Indien een lid van de raad een overleg nodig acht, dient deze zich te richten tot de voorzitter. De zonale veiligheidsraad wordt bijgewoond door een vaste secretaris, die door de voorzitter wordt aangewezen. Deze neemt niet deel aan de beraadslaging.

De taken van de secretaris van de zonale veiligheidsraad zijn:

 • het opstellen van de uitnodiging alsook de agenda.
 • het opstellen van de notulen.
 • de notulen verzenden aan alle betrokken leden.

Leden van de Zonale Veiligheidsraad:

Vaste leden:

 • de Procureur des Konings te Brugge
 • de Burgemeester-voorzitter
 • de korpschef
 • de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde

Toegevoegde leden:

 • de burgemeesters van de respectieve gemeenten/steden
 • de gerechtelijk directeur van het arrondissement Brugge of zijn afgevaardigdeOpdrachten van de Zonale Veiligheidsraad:

 

 • Bespreken en voorbereiden zonaal veiligheidsplan.
 • Bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.
 • Evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.