Beleidsorganen

- Politiecollege

Het Politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten (Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark) die tot de meergemeentezone behoren.

- PolitieraadDe politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraad van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen.

De politieraad telt:

      - 17 gemeenteraadsleden (6 voor Diksmuide, 4 voor Houthulst, 3 voor Koekelare en 4 voor Kortemark)

      - 4 burgemeesters

De politieraadsleden zijn aangeduid voor een termijn van 6 jaar.  De verkiezing vindt plaats in de installatievergadering van de gemeenteraad.

De politieraad wordt bijeengeroepen door het Politiecollege en minstens 4 maal per jaar. 

Bevoegdheden van de politieraad

In een meergemeentenzone worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. In concreto betreft het vooral:

    - de vaststelling van de begroting en de rekeningen

    - het vaststellen van de wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden bij belangrijke investeringsdossiers

    - het vaststellen van de personeelsformatie en personeelsaangelegenheden (cfr.aanwervingen, benoemingen, bevorderingen,ontslagen)

De raadsleden hebben het recht om de burgemeesters te interpelleren over de wijze waarop deze hun bevoegdheden uitoefenen.-

- Zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad is verantwoordelijk voor de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het zonaal veiligheidsplan.

De zonale veiligheidsraad kan deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan de werkzaamheden.

Werking van de zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad komt minstens 1 maal per jaar bijeen.

De secretaris zorgt voor het versturen van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergadering.

Het zonaal veiligheidsplan is een meerjarig plan waarin de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de Zonale Veiligheidsraad.