Het gebruik van camera's PZ Maasland

De politiezone Maasland beschikt over een aantal vaste camera's die zich in en rond ons commissariaat bevinden. Dit om toezicht te houden in en rond het gebouw. 

Tevens hebben we toegang tot de beelden van de vaste camera's die de steden Dilsen-Stokkem en Maaseik gebruiken overeenkomstig afspraken en rekening houdende met de wettelijke beperkingen. Er bestaat steeds een mogelijkheid om de camerabeelden in real time te bekijken. 

Sinds 12 juli 2021 lopen leden van onze operationele diensten ook rond met een bodycam. Deze bodycam dient niet alleen ter bescherming van de politiemensen, maar ook om de correctheid van de feiten na te gaan. Een tussenkomst kan dus onder bepaalde voorwaarden gefilmd worden door de bodycam. De camera registreert mits activatie datgene waarop hij gericht is, in veel gevallen dus de gebeurtenissen die de drager zelf meemaakt, ziet en/of hoort. Meer informatie over onze bodycam vindt u op de volgende pagina: bodycams-en-dashcams 

Samen met de toestemming tot het gebruik van de bodycams op het grondgebied van onze politiezone ontvingen wij vanwege de gemeenteraden van Dilsen-Stokkem en Maaseik ook toestemming tot het gebruik van dashcams in onze politievoertuigen conform de bepalingen in de wet op het politieambt (WPA).

ANPR-camera's (automatic number plate recognition of automatische nummerplaatherkenning) maken deel uit van een systeem dat door middel van software automatisch nummerplaten kan aflezen en herkennen. De politiezone heeft toegang tot de ANPR-camera’s op haar grondgebied en beschikt zelf over mobiele ANPR-camera's, die in een politievoertuig werden ingebouwd.

Doel - Veiligheid verhogen

Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten beter in te schatten en de ploegen op het terrein meer direct aan te sturen met het oog op snellere en adequatere interventies. Camerabeelden kunnen tevens bewijsmateriaal opleveren. De beelden kunnen gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering. 

Camera’s worden specifiek ingezet, zoals bepaald door de Wet op het Politieambt. Met ANPR-camera's kunnen we enerzijds een controle uitvoeren op de "hits" (te nemen maatregelen) van gescande nummerplaten van passanten. Anderzijds kunnen we een bevraging uitvoeren van de geregistreerde gegevens, op voorwaarde dat dit operationeel gemotiveerd is en noodzakelijk voor de uitoefening van een welbepaalde opdracht, zoals bijvoorbeeld gerichte opsporingen.  

Discretie

De (politie)medewerkers mogen camerabeelden in real time bekijken en analyseren, wanneer dit operationeel noodzakelijk is. Zij werken volgens strikte procedures, waarbij ze eveneens discretieplicht hebben. Dit betekent dat ze informatie die ze tijdens de uitvoering van hun dienst verzamelen, niet mogen delen met anderen. 

Waarschuwing

Een vast cameragebied wordt steeds aangeduid met een bord. Zo is in principe altijd geweten wanneer men een zone met camerabewaking binnen gaat. 

Voor het opnemen van beeldmateriaal middels een bodycam, wordt er een mondelinge waarschuwing gegeven, behalve indien dit door omstandigheden niet mogelijk is. De waarschuwing wordt principieel bij aanvang van het filmen herhaald, zodat dit wordt geregistreerd en er dus kan aangetoond worden dat men werd verwittigd. 

Privacy en toegang tot de beelden

Er wordt strikt op toegezien dat cameratoezicht enkel wordt gebruikt voor doeleinden die wettelijk bepaald zijn. 

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens. Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via het online privacyformulier op onze website.

Vragen

Heeft u nog vragen over het camerabeleid van onze politiezone? Dan kan u deze steeds overmaken via ons contactformulier.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Maasland via het contactformulier of telefonisch via 089569211.