Aanvraag bezetting openbare weg

Een tijdelijk parkeerverbod aanvragen om werken uit te voeren aan uw eigendom (plaatsen van een container, plaatsen van een stelling,…), voor een verhuis, etc.

De toelating tot inname van de openbare weg dient u 10 werkdagen op voorhand aan te vragen door middel van een aanvraagformulier.

Dit formulier kan u:

- downloaden op deze website (invuldocument downloaden: download)

- bekomen op het commissariaat

U bezorgt ons dit formulier terug, duidelijk en volledig ingevuld, waarna wij uw aanvraag onderzoeken.

Het ingevulde formulier mag u:

- afgeven op het commissariaat

- per e-mail: pz.zaventem.verkeer@police.belgium.eu

Na onderzoek, nemen wij contact met u op.

* U haalt de goedgekeurde aanvraag af op het commissariaat elke werkdag van 7.30 uur tot 20.30 uur. Gelet het Gemeentelijk belastingsreglement dient u 5€ te betalen bij afhaling enkel met bancontact.

Met deze vergunning gaat u de nodige parkeerverbodsborden afhalen bij de Technische Dienst van de Gemeente Zaventem, STEENOKKERZEELSTRAAT 56 te 1930 Zaventem. Openingsuren: maandag tot donderdag tussen 09.00 en 11:30 uur en van 12.30 tot 15.00 uur, op vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur. Zaterdagen, zon en feestdagen gesloten. De verkeersborden met betrekking tot stilstaan- en parkeerverbod dienen 3 dagen voor het tijdstip dat ze in voege gaan, geplaatst te worden. De begin-en einddatum en het begin- en einduur moeten duidelijk zichtbaar aangebracht worden op het onderbord.* U bent verplicht de lokale politie te verwittigen na het plaatsen van de borden. Dit doet u per voorkeur via mail (pz.zaventem.verkeer@police.belgium.eu) met vermelding van:

- Registernummer: BS 6… (staat rechts bovenaan het attest)

- Digitale foto’s van de geplaatste verkeersverbodsborden.

- Digitale foto’s van de geparkeerde voertuigen op dat ogenblik. (kentekenplaat + merk voertuig)

- Ten laatste 3 dagen op voorhand.

* De politie controleert of de signalisatie volledig en juist werd opgesteld (begin parkeerverbod: pijl naar boven, einde parkeerverbod: pijl naar beneden). Pas na controle door de politie, kan de plaatsing als wettelijk beschouwd worden.

Indien u de politie niet verwittigt, kan er geen controle worden uitgevoerd. Bij eventuele overtredingen kan dan ook niet worden opgetreden.

Indien tijdens hun controle de politie vaststelt dat er een voertuig geparkeerd is op de bewuste plaats en datzelfde voertuig staat er nog bij het in voege gaan van het parkeerverbod, dan kan dit voertuig NIET verwijderd worden, tenzij op kosten en risico van de aanvrager.* Bij het einde van de bezetting, neemt u de borden weg en brengt u ze zo snel mogelijk terug naar de Technische Dienst van de Gemeente Zaventem.

Opgepast: Er wordt een gemeentebelasting geïnd op de tijdelijke bezettingen van de openbare weg (Gemeentereglement van Zaventem):

Containers die tijdelijk geplaatst worden op het openbaar domein:

- 10€ per kalenderdag, met vrijstelling voor de eerste 3 kalenderdagen. Elke begonnen kalenderdag wordt als ganse dag aangerekend.

Voor inname van de openbare weg van bouwmaterialen, stellingen, etc. naar aanleiding van werken beschreven in art 1:

- vrijstelling voor de eerste 3 kalenderdagen.

- 0,40 € per m² per kalenderdag tijdens de eerste 6 maanden

- 0,65 € per m² per kalenderdag vanaf de zevende maand.

- Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd.

- Elke begonnen dag wordt als een ganse dag aangerekend.

- De minimumbelasting voor een tijdelijke bezetting van de openbare weg bedraagt 10,00€.

- Het aantal vierkante meter vermeld op de vergunning/toelating dient als basis voor de berekening van de aanslag.

- Wijzigingen in oppervlakte dienen door de belastingplichtige zelf medegedeeld te worden en geven vanaf die dag aanleiding tot herberekening van de grondslag.

Opmerkingen:

Door het verkrijgen van de vergunning "Bezetting van de openbare weg" hebt u de toelating om tijdens het voorziene tijdstip, een welbepaalde plaats van de openbare weg in te nemen. Deze inname wordt aan de andere weggebruikers kenbaar gemaakt door middel van het plaatsen van verkeersborden en dit op de wijze bepaald in de vergunning.

U bent verantwoordelijk voor de plaatsing van de verkeerssignalisatie, het onderhoud en het wegnemen bij het einde van de bezetting. Indien u vaststelt dat de borden werden verplaatst, dient u deze terug correct te plaatsen. De voorwaarden zoals vermeld op de vergunning, moeten strikt nageleefd worden.

Wordt door de Lokale Politie Zaventem vastgesteld dat u niet voldoet aan de verplichtingen, dan zullen de nodige maatregelen getroffen worden om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen. De afgeleverde vergunning tot bezetting openbare weg vervalt en al de hieruit voortvloeiende kosten zijn ten uwen laste.

Indien u een kraan of hoogtewerker wenst te plaatsen moet u eerst een toelating bekomen van Brussels Airport Compagny en Belgocontrol. Zonder toelating van BAC en Belgocontrol wordt er geen vergunning afgeleverd.

U dient deze aanvragen te richten aan volgende mailadressen:

- servitudes@brusselsairport.be EN urba@belgocontrol.be

In geval van noodherstellingen bv. schade aan dak, glasbraak, e.d. neemt u telefonisch contact op met commissaris Vuylsteke, bij afwezigheid met de Officier van Wacht. 

Voor meer inlichtingen mag u steeds contact opnemen met inspecteur Stroobants of commissaris Vuylsteke.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Zaventem via het contactformulier of telefonisch via 027191010.