Het Politiereglement (GAS) van STAD LOKEREN

Elke burger heeft het recht om zich goed te voelen, altijd en overal in de stad. Het veiligheidsbeleid heeft zeker niet de bedoeling om enkel sanctionerend te werk te gaan, maar vooral preventief en bemiddelend. Pas als praten niet meer mogelijk is, kan een administratieve procedure opgestart worden op basis van het vernieuwde politiereglement .

Bij bepaalde overlastfenomen die het samenleven bemoeilijken (sluikstorten, geluidsoverlast, loslopende dieren,…), wordt een lik-op-stuk beleid gevoerd. Door de hoge werkdruk van het parket werden minder belangrijke wetsovertredingen immers zonder gevolg geklasseerd. Een aantal storende gedragingen bleven straffeloos. Door de GAS-wet kan de stad zelf snel en straffend optreden.

Sinds 1 januari 2015 worden in Lokeren ook bepaalde inbreuken stilstaan en parkeren via GAS gesanctioneerd (zoals het negeren van een parkeerverbod, parkeren aan de gele lijn, parkeren op een mindervalidenplaats zonder geldige parkeerkaart,…). 

Sanctieprocedure

Het proces-verbaal of bestuurlijk verslag van overtreding wordt aan de dienst integrale veiligheid overgemaakt. De GAS-ambtenaar beslist om al dan niet een administratieve procedure op te starten.

Er zijn 4 soorten sancties:

1. een geldboete van maximum 350 euro

2. de schorsing van een toelating of vergunning

3.de intrekking van een toelating of vergunning

4. de tijdelijke of definitieve sluiting van een zaak
 

De GAS-ambtenaar beslist enkel over de administratieve geldboete en brengt de betrokkene hiervan op de hoogte. De overtreder krijgt per aangetekende brief uitleg over de procedure en hoe hij zich kan verdedigen. De boete is in verhouding tot de zwaarte van de feiten. De andere sancties behoren tot de bevoegdheid van het schepencollege.

Voor de inbreuken stilstaan en parkeren heeft de sanctionerend ambtenaar geen interpretatiemogelijkheid voor het bepalen van de geldboete, deze bedragen zijn vastgelegd bij KB (55 of 110 euro).

Documentatie in verband met GAS.

Het volledige politiereglement kan u hier vinden.

Lees er alles over op de site van Stad Lokeren.
 

GAS

Bijlage
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09-340.94.99.