Handhaving openbare orde

Openbare orde is meer dan het bewaren van de openbare rust, veiligheid en gezondheid bij gebeurtenissen die al dan niet gepaard gaan met volksoplopen.

In een ruimere context houdt zij tevens de bescherming en eerbiediging in van de rechten en vrijheden van het individu. Het is in deze context dat het optreden van de politie dient te worden gezien: als hoeder van het openbaar belang en de individuele rechten en als ordehandhaver.

Lokaal niveau

Meest zichtbaar voor de bevolking is de ordehandhaving op lokaal niveau tijdens de aanwezigheid van de lokale politie bij iedere manifestatie waarop grote volkstoeloop of verkeersdrukte wordt verwacht (zoals bij plaatselijke manifestaties, optochten en allerhande feestelijkheden).

Federaal niveau

Op federaal niveau bestaat de openbare orde erin bijstand te verlenen aan de federale politie tijdens het uitvoeren van haar opdrachten tot handhaving van de openbare orde. Concreet wordt het personeel van de lokale politie ingezet om versterking te leveren tijdens voetbalmatchen, stakingen, bewakingsopdrachten e.d. buiten de politiezone.

Haar taak hierbij is het beheren en beheersen van volksoplopen, beschermen van personen, goederen en instellingen en het doen uitvoeren/naleven van wetten, reglementen en uitgevaardigde richtlijnen. Minder zichtbaar is de fase die hieraan vooraf gaat zoals de informatie-garing en contactname met betrokken verantwoordelijken en instanties.

De afwikkeling nadien die bestaat in de evaluatie van de gebeurtenissen.

Openingsuren

  • 24 uur per dag, 7 dagen per week