Interventiedienst

De interventiedienst van de politie beantwoordt, 24/24 en 7/7 alle oproepen tot dringende politiehulp. Deze functionaliteit bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is.

Bij dringende oproepen via de noodnummers 100/101 of via één van onze lokale oproepnummers, wordt deze dienst via een centrale meldkamer ter plaatse gestuurd.

In 2017 werden 5.371 noodoproepen afgehandeld door onze interventieploegen.

Het interventieteam in onze zone is samengesteld uit 6 hoofdinspecteurs en 26 inspecteurs.

Er zijn de klok rond steeds minimaal één of twee interventieploegen op het terrein aanwezig. Deze kunnen op regelmatige tijdstippen worden bijgestaan door extra manschappen, die op dat moment belast worden met gerichte acties of andere opdrachten. Hierbij kan het gaan over toezicht op regelmatig weerkerende verkeersinbreuken, toezicht op (speel)pleinen waar melding werd gemaakt van overlast, extra aandacht in bepaalde woonwijken ingevolge een diefstallenplaag,… enz.

De bijzonderste taken van de interventiedienst bestaan uit:

  • het beantwoorden van dringende oproepen zoals verkeersongevallen, inbraken, twisten, rampen, agressie, hold-up alarm,... ;
  • het verzekeren van toezichtspatrouilles over het hele grondgebied van de zone ten einde veiligheidsfenomenen op te volgen;
  • het voeren van bestuurlijke en gerechtelijke acties;
  • het opsporen en vaststellen van misdrijven, wanbedrijven en overtredingen en daarbij het verzamelen van bewijzen, eventuele daders te vatten en op te sporen;

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de 10 meest voorkomende oproepen binnen onze politiezone in het jaar 2017.

Daarbuiten wordt de medewerkers van onze interventiedienst ook soms ingezet voor federale politietaken (ordediensten bij voetbal, gevangenisstakingen,,...) en voor het handhaven van de openbare orde door algemeen toezicht op openbare plaatsen tijdens festiviteiten en bij elke grote volkstoeloop.

Handhaving van de openbare orde is het vrijwaren en, in voorkomend geval, het herstellen van de openbare rust, de veiligheid en de gezondheid. Iedere politieactie in functie van de openbare orde moet tevens bijdragen tot de vrijwaring van de individuele rechten en vrijheden van iedere burger zonder daarbij de rechten en vrijheden te schenden van andere burgers.

Met de hervorming van het politielandschap in België werd de term gehypothekeerde capaciteit (HyCap) ingevoerd. Dit wil zeggen dat elk politiekorps een bepaald percentage (4 tot 7 %) van zijn personeelscapaciteit ter beschikking moet houden voor opdrachten van federale aard buiten het grondgebied van de eigen politiezone.