Beslissingen politieraad 12 februari

De politieraad heeft in zitting van 12 februari ll. over volgende punten beraadslaagd en beslist: