Klachtenbeheer

Frederik de Merodestraat

2800 Mechelen

 

De lokale politie Rivierenland wenst aan de bevolking een kwalitatieve dienstverlening te bieden. De eigenheid van het politiewerk en het monopolie van geweld en dwang maken dat de verwachtingen van de bevolking en de politie vaak verschillend zijn. Dat kan aanleiding geven tot klachten.

Binnen de lokale politie Rivierenland is de dienst Intern Toezicht, onder het gezag van het politiecollege en onder de rechtstreekse leiding van de korpschef, belast met de kwaliteitsbewaking van het lokale politiebeleid. Hierbij vormt de klachtenafhandeling een essentieel onderdeel, omdat elke klacht een kans en leer- of verbetermoment is van de werking van de organisatie en haar personeel. Bovendien willen we op deze manier de legitimiteit, toegankelijkheid en transparantie van het politiewerk waarborgen.

Elke klacht of opmerking over de werking van de lokale politie Rivierenland, maar ook elke suggestie om de politiewerking te verbeteren, kan geuit worden bij de dienst Klachtenbeheer. Deze dienst onderzoekt elke klacht omtrent een politieoptreden op een grondige en objectieve wijze en rapporteert aan de korpschef. De nadruk ligt hierbij op onpartijdigheid en een gelijke behandeling voor elke betrokken partij. De melder wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek, tenzij het om een gerechtelijk onderzoek gaat. Bij een gerechtelijk onderzoek is de politie gebonden door het beroepsgeheim en het geheim van het onderzoek, waardoor in die gevallen verwezen wordt naar het parket van de procureur des Konings. Het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) wordt op de hoogte gebracht van alle de ingediende klachten.

Naast de klachten worden ook felicitaties na een positief contact bijgehouden en bezorgd aan het betrokken personeelslid.

In principe worden anonieme meldingen niet behandeld.

Wil je een klacht neerleggen of felicitaties overmaken?

  • Meld je aan het onthaal van één van onze politieposten, waar een onthaalmedewerker je zal helpen bij het formuleren van je klacht of felicitatie.
  • Ga naar onze rubriek (on)Tevreden over onze diensten , vul het formulier volledig in en maak het ons over .
  • Neem contact met de dienst Klachtenbeheer.