Missie, visie en waarden

Waar staat de Lokale Politie Schoten voor? Wat is ons doel? Hoe willen we dit doel bereiken? Een antwoord op deze vragen vind je bij onze missie, visie en waarden.

Onze missie, Schoten veilig!

De Lokale Politie Schoten (LP Schoten) wil de basispolitiezorg verzekeren door middel van een gemeenschapsgerichte politiezorg die voortvloeit uit een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid. Het geïntegreerde aspect houdt in dat alle verschillende diensten (politie / gemeente / OCMW / justitie /…) samenwerken om de veiligheid aan te kaarten in een zo breed mogelijke context. Het integrale (of allesomvattende) aspect impliceert dat de lokale politie niet enkel reageert op het moment zelf, maar ook inspanningen levert op het gebied van repressie, preventie en nazorg.

Visie

De rode draad doorheen de organisatie en werking van de LP Schoten is het streven naar een 'excellente politiezorg'. Zowel de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegestuurde politiezorg, en optimale bedrijfsvoering worden toegepast en vertaald naar de hele werking van de zone. Dit houdt o.a. in dat:

  • we in overleg met andere partners (o.a. de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, de federale politie, diverse instanties en burgers) samenwerken om de maatschappelijke veiligheid te verzekeren.
  • we aandacht schenken aan alle facetten van het veiligheidsbeleid, zoals preventie, proactief optreden, repressie en nazorg.
  • het zonaal veiligheidsplan in relatie wordt gebracht met de kadernota integrale veiligheid, het bestuursakkoord van de gemeente Schoten en het nationale veiligheidsplan. De zonale veiligheidsraad bepaalt de prioriteiten waarbij wordt gestreefd naar een rechtvaardige verdeling tussen de verschillende opdrachten. Hierbij wordt het personeel en het materieel zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet.
  • we houden ook rekening met het subjectief onveiligheidsgevoel van de bevolking en streven naar een zichtbare en aanspreekbare politie. Zo wordt ook capaciteit ter beschikking gesteld op wijkniveau om problemen aan te pakken die als prioritair worden aangeduid. Er zal vooral geprobeerd worden probleemoplossend maatwerk af te leveren.
  • we leggen voortdurend verantwoording af aan de democratisch verkozen organen en bezorgen feedback aan al onze partners.

Waarden

Binnen de LP Schoten worden een aantal waarden hoog in het vaandel gedragen. Deze waarden zijn gebundeld in het acroniem SCHOTEN waarbij telkens de beginletter één fundamentele waarde weergeeft: