Politiecollege

In een meergemeentezone kunnen de verschillende colleges van burgemeester en schepenen en de verschillende burgemeesters onmogelijk nog hun bevoegdheden over de organieke aspecten van het ééngemaakt korps uitoefenen. De wet heeft daarom in de oprichting van een politiecollege voorzien.

De werking en de samenstelling van het politiecollege wordt geregeld in de artikels 23-34 van de WGP. Het college, dat alle organieke bevoegdheden overneemt, hetzij van de individuele burgemeesters, hetzij van de verschillende colleges van burgemeester en schepenen wordt samengesteld uit alle burgemeesters van de zone. Schepenen zijn evenwel geen lid. Het politiecollege kan een van haar leden als voorzitter aanstellen als "primus inter pares". De aanduiding van de voorzitter kan bij consensus of door stemming voor een periode van 6 jaar geschieden.

In de politiezone TARL is burgemeester Michel Vanderhasselt (Ternat) de voorzitter van het politiecollege. Samen met burgemeesters Wim Goossens (Roosdaal), Walter De Donder (Affligem), Steven Van Linthout (Liedekerke) bestuurt hij onze politiezone.

Het politiecollege vergadert in het politiehuis te Liedekerke. Ook de korpschef en politiesecretaris wonen de vergadering bij. De secretaris stelt het verslag op van de vergadering. Opgelet! De vergaderingen van het politiecollege zijn niet openbaar.

Het politiecollege beslist over:

de bijeenroeping van de politieraad;
de organisatie van de arbeidstijd;
de bestelbons ...