Organisatie van ons politiekorps

Als lokaal politiekorps staan wij in voor een basispolitiezorg die bestaat uit zeven functies: wijkwerking, onthaal, interventie, slachtofferbejegening, lokale recherche, handhaving openbare orde en verkeer. 

Deze basisfuncties zijn terug te vinden in ons organogram onder de vorm van diensten. Daarin werken zowel geüniformeerde als niet-geüniformeerde operationele politieambtenaren, maar ook collega's van het administratief en logistiek kader (afgekort CALog). Zij bieden front- en backoffice ondersteuning en staan bv. in voor het eerste onthaal, het secretariaat, personeel- en logistieke aangelegenheden, ICT, communicatie en het beheer van de financiën.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef Tony Sarens. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en van het zonaal veiligheidsplan. Hij staat onder het gezag van de burgemeester van Lebbeke Jan Vanderstraeten en de burgemeester van Buggenhout Geert Hermans.

Wijkwerking

De wijkwerking bestaat in het verder ontwikkelen van wijk- en buurtgericht werken en de politionele zichtbaarheid. Wijkinspecteurs zijn het eerste aanspreekpunt voor de bevolking. Ze moeten zichtbaar en contacteerbaar zijn op het grondgebied van de zone, rekening houdend met de lokale omstandigheden en de bevolkingsdichtheid. De minimale organisatienorm voor een wijkagent bedraagt 1 wijkagent per 4.000 inwoners.

Onthaal

De functie onthaal bestaat uit het geven van antwoorden aan de burgers die zich fysiek, telefonisch of schriftelijk tot de politiedienst wenden. Zij worden er verwezen naar een interne of meer geschikte externe dienst. Het spreekt voor zich dat in elke zone de permanente bereikbaarheid van een politiedienst in alle gevallen wordt verzekerd. In de meergemeentezones beschikt elke gemeente over één of meerdere politieposten die aan de inwoner de mogelijkheid geven om in contact te komen met een politieagent.

Interventie

De functie interventie bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is. Dit antwoord kan, gezien het geval en de context (ernst, dringende noodzaak, aard van de feiten) onmiddellijk of uitgesteld worden. In dit laatste geval moet de hulpvrager op de hoogte gebracht worden van de oorzaak en van de tijdsduur van vertraging. Deze functie wordt de klok rond binnen elke politiezone georganiseerd.

Slachtofferbejegening

De functie politionele slachtofferbejegening bestaat in het verschaffen van een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer. Elke politieambtenaar moet bekwaam zijn deze taak goed te volbrengen. In geval van confrontatie met een zeer ernstig slachtofferschap, mag het korps een beroep doen op een gespecialiseerd medewerker, personeelslid van de politiediensten, inzake slachtofferbejegening. Eén gespecialiseerd medewerker per korps geldt als minimale werkings- en organisatienorm. Verschillende zones kunnen een gezamenlijke pool deskundigen oprichten.

Lokale opsporing en lokaal onderzoek

De functie opsporing en lokaal onderzoek bestaat uit de uitvoering van de opdrachten die bij voorrang door de lokale politie worden vervuld overeenkomstig de Wet op het Politieambt, de Wet van 7/12/1998 en een richtlijn van 20/02/2002 van de minister van Justitie. Het betreft opdrachten van opsporing en onderzoek die voortvloeien uit de gebeurtenissen en criminaliteitsfenomenen op het grondgebied van de zone, evenals enkele opdrachten van federale aard die door de lokale politie uitgevoerd moeten worden. Dit omdat ze in de lijn van de dagelijkse politietaken liggen en, om deze reden, beter worden uitgevoerd door de politiedienst belast met de basispolitiezorg. In ieder lokaal politiekorps wordt 7 tot 10 % van het effectief operationeel kader belast met deze recherchetaken.

Handhaving openbare orde

De handhaving van de openbare orde bestaat in het vrijwaren en, in voorkomend geval, het herstellen van de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid. Dit begrip, ruim gemeten, omvat niet enkel de problemen van handhaving van de openbare orde tijdens evenementen van grote omvang (betogingen, voetbalwedstrijden, lokale festiviteiten,) maar ook de milieuproblematiek en het verkeer.

Verkeer

De verkeersopdrachten houden onder andere in:

  • preventieve en repressieve acties voeren inzake de naleving van de verkeersregels
  • verkeersregeling in geval van ernstige en onverwachte verstoring van de mobiliteit
  • verkeersongevallen vaststellen
  • advies verstrekken aan de bevoegde overheden inzake mobiliteit en verkeersveiligheid