Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

Het Zonaal Veiligheidsplan is een zesjaarlijks plan waarin de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden. Het wordt opgesteld, goedgekeurd en geëvalueerd door de Zonale Veiligheidsraad. In deze raad zetelen o.a. de burgemeesters van Buggenhout en Lebbeke, de procureur des Konings van Oost-Vlaanderen en hoofdcommissarissen van de federale politie.

Wat is het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP)?

Dat is het beleidsplan van de politiezone Buggenhout-Lebbeke. Het beschrijft onze dagelijkse werking en de prioriteiten voor de komende jaren waaraan het politiekorps extra aandacht besteedt in de uitvoering van haar basispolitiezorg. Het richt zich in de eerste plaats op de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. Onze korpsslogan is niet voor niets 'Samen veilig'. 

Elke politiezone is wettelijk verplicht om een Zonaal Veiligheidsplan op te stellen. 

Prioriteiten ZVP

De prioriteiten worden vertaald in de acties en uit te voeren taken en opdrachten. Volgende prioritaire thema's gelden van 2020 tot en met 2025:

  • Cybercrime en cybersecurity

We dragen bij tot de aanpak van de cybercriminaliteit en het verbeteren van de cyberveiligheid in samenwerking met onze partners. 

  • Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling

We dragen bij tot de uitrol van de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en overlast in samenwerking met onze partners en verbeteren daarbij onze informatie-uitwisselingspositie.

Wens je het Zonaal Veiligheidsplan in te kijken? Neem dan contact op met onze politiezone via pz.lebbeke@police.belgium.eu