Bestuursorganen

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Het Houtsche is een meergemeentezone. Dit wil zeggen dat het politiekorps actief is op het grondgebied van verschillende gemeenten, namelijk Beernem, Oostkamp en Zedelgem.

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen. Het politiecollege heeft zogenaamde organieke bevoegdheden. Organieke bevoegdheden zijn bevoegdheden die samenhangen met de organisatie en het beheer van de lokale politie. Voorbeelden zijn: het uitoefenen van het gezag over het korps en de korpschef, het geven van orders, het opleggen van tuchtsancties, het doen van aankopen en aanbestedingen. In de meergemeentezones wordt het beheer en organisatie uitgeoefend door het politiecollege.

In de meergemeentezones wordt een politieraad opgericht. Een belangrijk gedeelte van de bevoegdheden van de gemeenteraden (niet allemaal) zijn overgeheveld naar de politieraad in een meergemeentezone. Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen. In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone.

De politieraad komt meerdere keren per jaar samen.
Voor 2024 komt de politieraad samen op:

  • 21 februari 2024. De agenda van deze politieraad kan je hier raadplegen.
  • 17 april 2024. De agenda van deze politieraad kan je hier raadplegen.
  • 26 juni 2024
  • 23 oktober 2024

Mevr. Veerle Dhont, korpschef in PZ Het Houtsche, is belast met de voorbereiding van de zaken die aan de politieraad of aan het politiecollege worden voorgelegd en woont de vergaderingen van de raad en het college bij.

In de meergemeentezone wordt de functie van secretaris van de politieraad en/of secretaris van het politiecollege vervuld door een lid van het personeel van het administratief en logistiek kader van het lokaal politiekorps of van een gemeentelijke administratie van de zone. Mevr. Mia Gobert, secretaris in PZ Het Houtsche, stelt de notulen van de raad en van het college op en zorgt voor de overschrijving ervan.

 

Zonale Veiligheidsraad

In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad actief. Binnen deze raad vindt systematisch overleg plaats tussen de burgemeester (bestuurlijke overheid), de procureur des Konings (gerechtelijke overheid), de korpschef van de lokale politie en de directeur-coördinator(dirCo) van de federale politie.

De taken van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende:

  • discussie over en voorbereiding van het zonale veiligheidsplan;
  • coördineren van de opdrachten van de administratieve/bestuurlijke en gerechtelijke politie;
  • toezicht op de uitvoering en evaluatie van het zonaal veiligheidsplan.