Bestuursorganen

De bestuursorganen van onze politiezone zijn het politiecollege en de politieraad.

Politiecollege

Het politiecollege van de lokale politie Mechelen-Willebroek bestaat uit de burgemeesters van Mechelen (Bart Somers) en Willebroek (Eddy Bevers), die elkaar jaarlijks afwisselen als voorzitter.

Het college komt maandelijks samen en vormt in principe het dagelijks bestuur van de politiezone. Het is bevoegd voor de organisatie en het beheer van de politiezone. De taken van het college bestaan uit:

  • gezag over het korps en de korpschef uitvoeren
  • orders geven
  • tuchtsancties opleggen
  • aankopen en aanbestedingen doen
  • ...

Politieraad

De leden van de politieraad worden gekozen uit de gemeenteraadsleden van Mechelen en Willebroek. Het aantal raadsleden voor elke gemeente wordt bepaald op basis van hun aantal inwoners. Naast de raadsleden maken ook de burgemeesters van de twee gemeenten deel uit van de raad. De raadsleden worden aangesteld voor een termijn van zes jaar. De politieraad vergadert in principe vier maal per jaar en wordt samengeroepen door het politiecollege.

De politieraad is verantwoordelijk voor het uitstippelen van de algemene koers van de politiezone en oefent controle uit op de realisatie van het te volgen beleid.

De belangrijkste bevoegdheden van de politieraad zijn:

  • afsluiten van protocollen, convenanten en intentieverklaringen
  • vaststellen van de begroting en de rekeningen van de politiezone
  • vaststellen van het huishoudelijke reglement van de politieraad en het presentiegeld
  • ...