Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (Engels: General Data Protection Regulation of GDPR) is de nieuwe Europese privacywet die het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van alle Europese burgers regelt. De wet trad op 25 mei 2018 in werking en vervangt de Belgische privacywet. De wet is ook van toepassing op onze zone.

Data Protection Officer (DPO)

Onze zone beschikt over een Data Protection Officer oftewel Functionaris voor gegevensbescherming. De DPO adviseert en informeert onze zone en controleert of we deze regelgeving wel naleven. De Functionaris is het aanspreekpunt als je vragen hebt over je eigen privacy en over de bescherming van je eigen persoonsgegevens. Je kan de DPO contacteren via e-mail (PZ.Schoten.DPO@police.belgium.eu) of per post (Lokale Politie Schoten t.a.v. DPO, Gasketelplein 10, 2900 Schoten). Vermeld steeds dat je bericht gericht is aan DPO.

Privacybeleid van onze zone

  • De korpschef van onze zone ( HCP Jack Vissers, Gasketelplein 10, 2900 Schoten) is verwerkingsverantwoordelijke. Hij staat in voor de strikte naleving van de regelgeving betreffende gegevensbescherming en verwerking van persoonsgegevens.
  • Alle personeelsleden van het korps zijn verwerkers van de persoonsgegevens. Er kunnen ook externe verwerkers worden ingeschakeld, maar enkel als er een overeenkomst is tussen de korpschef (verwerkingsverantwoordelijke) en de externe verwerker met afspraken omtrent de categorieën van persoonsgegevens, de types verwerkingen en de technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de samenwerking met IGEAN omtrent de GAS-boetes.
  • De doeleinden van de verwerkingen van de persoonsgegevens kaderen altijd binnen opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie.
  • De verwerkingen van de persoonsgegevens kunnen verschillend zijn van aard. Zo kan het gaan over het verzamelen, vaststellen, ordenen, structureren, invoeren, wijzigen, opslaan, doorsturen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens.
  • Onze zone heeft onderrichtingen gekregen van de wetgever over de duur van deze verwerkingen.
  • Elk personeelslid van onze zone of externe medewerker is gebonden aan vertrouwelijkheid en aan de deontologie. Als een personeelslid of externe medewerker dit niet respecteert, kan hij/zij het voorwerp uitmaken van een tuchtprocedure of andere veroordeling.
  • Onze zone neemt alle noodzakelijke en effectieve maatregelen om de beschikbaarheid en de integriteit van de persoonsgegevens te garanderen en ook in te staan met alle mogelijke middelen voor de beveiliging en veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens.
  • Onze zone heeft een procedure voor het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens.
  • Onze zone is onderworpen aan controle, toezicht en audits uitgevoerd door de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Algemene vragen over GDPR - AVG

Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door bedrijven en openbare instellingen en over de context van deze nieuwe regelgeving, vind je bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de vroegere Privacycommissie. Vragen over gegevensverwerking in verband met onderzoek en vervolging dienen gericht te worden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit: het Controleorgaan op de politionele informatie https://www.controleorgaan.be/).

Rechten

Je hebt steeds het recht (binnen de grenzen van de regelgeving) kennis te nemen van de persoonsgegevens die onze zone van jou verwerkt en het gebruik dat wij van deze gegevens maken. Bovendien kan je steeds vragen om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Deze rechten kan je kosteloos uitoefenen via een eenvoudige e-mail met concrete aanduiding van welk recht je wenst uit te oefenen naar de DPO op het adres hierboven vermeld.

Klachten

Indien je, op gelijk welk moment, van mening bent dat uw privacy geschonden is door onze diensten, heb je het recht een klacht in te dienen bij het Controleorgaan op de politionele informatie:

    +32 (0)2 549 94 20

    Leuvenseweg 48

    1000 Brussel