Team recherche

De collega's van de lokale recherche worden ingezet op meer gespecialiseerde onderzoeken en/of complexe criminaliteitsfenomenen. Daarnaast volgen ze alle feiten op die kaderen in een ruimere gezins- of familiale context, zoals intrafamiliaal geweld, kinder- of oudermishandeling, belaging en verontrustende opvoedingssituaties.

Rechercheur met band

Het team recherche behandelt voornamelijk gerechtelijke opdrachten die een specifieke deskundige tussenkomst vereisen waarbij o.a. specifieke opsporingstechnieken worden gebruikt. Deze opdrachten hebben tot doel het nodige bewijsmateriaal te verzamelen en verdachten van misdrijven ter beschikking te stellen van de gerechtelijke overheden. De recherche onderzoekt misdrijven van A tot Z met als doel de veiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente maximaal te verzekeren. Waar mogelijk, proberen ze om misdrijven te voorkomen. Zij zijn hiervoor soms anoniem aanwezig op het terrein.

Daarnaast zorgt het team sociale recherche voor een gepast optreden naar aanleiding van verstoorde gezinsrelaties. Het team sociale recherche staat onder andere in voor gerechtelijke en burgerlijke opdrachten binnen hun domein, politionele slachtofferbejegening, het voorzien van gepaste hulpverlening bij verontrustende opvoedingssituaties en het nemen van beschermingsmaatregelen ten aanzien van kinderen in onveilige leefsituaties, het bespreekbaar maken van intrafamiliaal geweld en doorverwijzen naar de juiste hulpverleningsinstanties. In complexe dossiers van huiselijk geweld tracht dit team de feiten te bundelen met het oog op een gepaste aanpak bij de justitiële overheden en de hulpverlening.

collage team recherche