Politiecollege

De korpschef woont de vergaderingen van het politiecollege bij, al dan niet bijgestaan door de afdelingsverantwoordelijke PLIF (personeel, logistiek, IT en financiën) teneinde mee deskundige toelichting te verschaffen bij de voorliggende dossiers.

Marc Van Aperen, burgemeester Hoogstraten (voorzitter)

Frank Wilrycx, burgemeester Merksplas

Dorien Cuylaerts, burgemeester Rijkevorsel

Zittingen

Het politiecollege vergadert gemiddeld twee maal per maand, op maandagvoormiddag.

Bevoegdheid

Het politiecollege bereidt de beslissingen van de politieraad voor en voert ze uit. Binnen de delegatie door de politieraad neemt ze autonoom beslissingen van financieel beheer (o.a. via bestelbons en betalingsbevelen). Verder heeft het politiecollege onder andere nog autonome bevoegdheden in verband met de benoeming van de secretaris, de tussentijdse evaluatie van de korpschef, de aanstelling van een vervangend korpschef, baremische bevorderingen, de detachering van personeel, het ontslag van ambtswege, het toestaan van afwijkingen inzake onverenigbaarheden en afwijkingen inzake de organisatie van de arbeidstijd, sommige administratieve standen en verloven, stakingen, en tucht.

De korpschef licht het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps, zijn opdrachten, zijn initiatieven en het zonaal veiligheidsbeleid aangaat. De korpschef brengt verslag uit over de werking van het korps en brengt het politiecollege op de hoogte van klachten van buitenaf.