โœ’๏ธ ๐ƒ๐ž๐ž๐ฅ๐ง๐š๐ฆ๐ž ๐š๐š๐ง ๐ฏ๐ž๐ข๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ž๐ข๐๐ฌ๐ฆ๐จ๐ง๐ข๐ญ๐จ๐ซ ๐ฆ๐ž๐ข - ๐ฃ๐ฎ๐ง๐ข ๐Ÿ‘ฎ

Vanaf mei tot eind juni 2024 wordt er een enquรชte 'veiligheidsmonitor' uitgevoerd.

De Veiligheidsmonitor is een enquรชte die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's.
Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

Deze bevraging wordt georganiseerd door de federale politie, in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen (politiezones en gemeenten). De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de gemeenten van onze politiezone.

Wij vragen u dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquรชte te beantwoorden. 
Uw medewerking is dus van groot belang.

Belangrijk om weten is dat uw antwoorden volledig anoniem worden verwerkt.

De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd, zullen in de periode mei - juni 2024 een uitnodiging tot deelname aan de vragenlijst, in de bus krijgen.

De resultaten worden in het eerste semester van 2025 verwacht.

Alvast bedank voor uw medewerking!

 

Labels