Over ons

Hoe is het Belgisch politielandschap georganiseerd? Welke bestuursorganen bepalen het lokaal veiligheidsbeleid? En hoe gaan we als lokale politie te werk?
Bij interesse kan het jaarverslag steeds worden opgevraagd door een email te sturen naar pz.keno@police.belgium.eu.

De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. De andere pijler is de Federale Politie.

Het lokale niveau bestaat uit lokale politiekorpsen die elk in hun eigen district, “politiezone”, werken. Het federale niveau wordt de federale politie genoemd. Beide niveaus zijn autonoom en hangen van verschillende overheden af, maar ze werken nauw samen en zijn complementair. Er bestaan geen enkele hiërarchische band tussen hen beiden. Ze verstrekken samen de geïntegreerde politiezorg.

Samenstelling en werking
De lokale politie is samengesteld uit 195 politiezones, verdeeld over het gehele grondgebied. De korpsen zijn ontstaan uit de samenvloeiing van de ex-gemeentepolitie en de exterritoriale brigades van de rijkswacht. 50 Politiekorpsen vallen samen met het grondgebied van één stad of gemeente (ééngemeentezone) en 145 anderen bestrijken meerdere steden en/of gemeenten (meergemeentenzones).

Elk lokaal politiekorps staat onder leiding van een Korpschef, verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid. Hij verzekert de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken in het korps. Hij oefent deze activiteiten uit onder het gezag van de Burgemeester (ééngemeentezones) of onder het gezag van het Politiecollege (meergemeentenzones). Dit Politiecollege is samengesteld uit de Burgemeesters van de verschillende steden of gemeenten van de politiezone.

De lokale politie verzekert op het lokale niveau de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van de lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone.
De basispolitiezorg omvat de uitvoering van zeven taken: wijkwerking, onthaal, interventie, politionele steun aan slachtoffers, lokale recherche, ordehandhaving en verkeersveiligheid.

De federale politie voert, over het gehele grondgebied, de taken uit van gerechtelijke en bestuurlijke politie in gespecialiseerde domeinen of wanneer de fenomenen het lokale niveau overstijgen.
Ze oefent tevens missies van operationele, administratieve en logistieke steun uit.  Om die opdrachten te vervullen, bestaat de federale politie uit zeer verscheiden directies, entiteiten en diensten.  Daarnaast verleent de federale politie ook allerlei soorten steun (operationeel of niet) aan de lokale politiekorpsen.  Tot slot vertegenwoordigt ze de Belgische politiediensten in het kader van de internationale politiesamenwerking.

Geïntegreerd karakter
Teneinde het geïntegreerde karakter tussen beide niveaus te benadrukken:

 • Worden in een nationaal veiligheidsplan (NVP) de krijtlijnen van de politieopdrachten uiteengezet en de prioriteiten vastgesteld. Het NVP is de leidraad voor de politiewerking. Het legt de strategische doelstellingen van de federale politie vast waaruit de actieplannen voortvloeien. De strategische doelstellingen worden om de 4 jaar herzien, terwijl dat voor de operationele doelstellingen jaarlijks het geval is.  Op lokaal niveau wordt er 4-jaarlijks voorzien in de opstelling van een zonaal veiligheidsplan (ZVP). Bij het vastleggen van de doelstellingen dient er rekening gehouden te worden met het NVP.
 • Bestaat er een deontologische code voor alle personeelsleden van alle politiediensten.
 • Deelt het personeel de waarden van de geïntegreerde politie.
 • Dient elk personeelslid van de geïntegreerde politie, om bij te dragen aan de maatschappelijke veiligheid, bij de uitoefening van zijn taken rekening te houden met de principes van de Excellente politiezorg. Excellente politiezorg is de combinatie van gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegestuurde politiezorg en optimale bedrijfsvoering.
 • Zijn er gemeenschappelijke selectie- en rekruteringsprocedures en is de opleiding éénvormig.
 • Hebben alle politieambtenaren hetzelfde statuut. Dit eenheidsstatuut betekent dat zowel voor de leden van de federale politie als van de lokale politie dezelfde regels inzake bevordering, evaluatie, mobiliteit, tucht, bezoldiging, pensioen, … gelden.
 • Zijn in het kader van de mobiliteit alle betrekkingen binnen beide niveaus (federaal en lokaal) toegankelijk voor elke personeelslid van het ene of het andere niveau, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
 • Is er inzake operationele politiële informatie één Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) voor beide politieniveaus.
 • Werken de informatiekruispunten (AIK’s) als schakels tussen het federale en lokale niveau op het vlak van de operationele informatie-uitwisseling van bestuurlijke en gerechtelijk politie.
 • Zijn de 11 provinciale communicatie- en informatiecentra (CIC’s) operationeel voor beide politieniveaus, zowel voor de calltaking (het beantwoorden van noodoproepen) als voor de dispatching van de ploegen op het terrein.
 • Zullen op termijn de federale en lokale politiediensten alsook alle hulp- en veiligheidsdiensten (101, brandweer, douane, …) gebruik maken van een digitaal radionetwerk, ASTRID genaamd.

(https://www.lokale politie.be en https://www.federale politie.be)

De politieraad van de politiezone Kempen N-O  bestaat uit 17 leden, en wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de drie gemeentes, die samen de meergemeentezone vormen.

De samenstelling gebeurt op basis van de bevolkingscijfers van iedere gemeente.
De burgemeesters van onze meergemeentenzone zijn van rechtswege lid van de politieraad, zij zijn niet meegerekend in de voornoemde 17 politieraadsleden. Momenteel is de burgemeester van Arendonk, Kristof Hendrickx voorzitter van de politieraad.

De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot haar bevoegdheid behoren het vereisen, en minstens viermaal per jaar. Zij neemt de verantwoordelijkheid over van de diverse gemeenteraden wat politiezaken betreft.

Meer over onze organisatie, de werking en het beleid kan je steeds nalezen in ons jaarverslag.

Onze projecten:

BUURTINFORMATIENETWERKEN (BIN)

Het doel van een BIN of Buurt Informatie Netwerk is het verhogen van het veiligheidsgevoel en het meldingsgedrag van de burger, het bevorderen van een sociale buurt en het verspreiden van preventie en dit alles om woninginbraken, diefstallen en criminaliteit te voorkomen.

In de gemeenten Arendonk en Retie zijn er  BIN werking actief.

Arendonk heeft er één in werking, namelijk dit van de Voorheide. 
Hier zijn volgende straten inbegrepen: Wampenberg - Kapelstraat - Meulegoor - Heikant - Pelgrimsplein - Voorheide - Hazegewoud - De Brulen - Ooststraat - Vrieskens - Flierenbos - Peerdskerkhofstraat - Grens - Onder d'Eike - Mierdseweg - Poederstraat - Roeststraat - Kleermaekers en Jokeven.

Retie heeft 5 BIN's die werkzaam zijn:

 1. Schoonbroek: Beekakkers - Beekstraat - Broekstraat - Den Hoek - Hesstraat - Hoekstraat - Hofstraat - Hoogakkers - Kabienstraat - Kerkplein - Kinschot - Kinschotdal - Kinschotseweg - Korte Pastorijstraat - Nonnenstraat - Ovenakker - Pastorijstraat - Provinciebaan - Schoolstraat - Slimakkers - Sint Jobstraat - Venheidestraat - Wampstraat.
   
 2. Oude Arendonksebaan:   Oude Arendonksebaan - Europalaan - Kruisstraat - Slijkstraat.
   
 3. Pontfort: Kasteelstraat (vanaf MC Heracles) - Pontfort - Heikensdreef - Hoevendijk - Nerendijk.
   
 4. Retie Brug 2: Haagdoorndreef - Hazelaardreef - Heidebloemlaan - Jasmijnlaan - Lijsterbeslaan - Merellaan - Mimosalaan - Papaverlaan - Postelsebaan - Prinsenlaan - Rozenlaan-  Tulpenlaan - Zanddijkdreef - Vinkenlaan - Nachtegaallaan - Lijsterlaan - Groenvinklaan - Leeuweriklaan en Kievitlaan.
   
 5. Looiend: Looiend - Boogstraat.
   

BIN

Een buurtinformatienetwerk is een volledig wettelijk informatie-netwerk waarbij er onderling informatie uitgewisseld wordt door de politiediensten en de wijkbewoners. Als burger worden we gestimuleerd om onregelmatigheden op een efficiënte manier te melden aan de politie. Anderzijds ontvangen we bruikbare informatie van de diverse politiediensten.

Wie is er bij betrokken?

Het BIN is een samenwerking tussen 3 partners: de burger, de politie en de gemeente. 
Ieder BIN wordt geleid door een coördinator gesteund door één of meerdere mede-coördinatoren en personen die instaan voor de verdeling van de BIN-krant. 
Alle wijkbewoners kunnen zich vrijblijvend aansluiten bij het BIN. 
Bij de politie zijn er diverse diensten betrokken bij de BIN-werking; zowel Federale politie (101-centrale) als Lokale politie (interventie, wijkwerking, preventie,…). Er is ook een BIN-gemandateerde politiebeambte. De gemeente zorgt vooral voor financiële en logistieke ondersteuning.

Herkenningspunten van het BIN

Het BIN is zichtbaar aanwezig door de volgende hulpmiddelen:

 • Aan het begin van iedere straat is er een verkeersbord geplaatst dat verwijst naar de aanwezigheid van een BIN in deze wijk.
   

Praktische werking van het BIN

De wijkbewoners melden telefonisch bij de 101- centrale van de Federale Politie een verdacht voertuig, persoon,…. Het is belangrijk om veel en zo juist mogelijke informatie te geven.

Door goede en nuttige meldingen kunnen we als burger de politiediensten helpen om misdrijven te voorkomen en op te lossen.

Bij verdachte personen: geef een nauwkeurige persoonsbeschrijving namelijk: man of vrouw, leeftijd, gestalte, haar (kleur, lang of kort), lichaamsbouw, kledij, enz.

Bij verdachte voertuigen: geef een nauwkeurige beschrijving van het voertuig namelijk: nummerplaat, merk, type, kleur, beschadigingen, hoeveel personen in de auto, enz.

De dispatching van de Federale Politie zal deze melding controleren (vb. nummerplaat wagen,…) en in overleg met de politiepatrouille een beslissing nemen over het al of niet activeren (opstarten) van het telefonisch meldingssysteem van het BIN.

Er wordt in elk geval een politiepatrouille ter plaatse gestuurd.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • De centrale beslist om het BIN op te starten. 
  Elk BIN-lid uit die wijk ontvangt een door de dispatching ingesproken telefonisch bericht via de coördinator met de beschrijving van de verdachte handeling, met te nemen maatregelen, met eventueel bijkomende info,… 
  Pas de te nemen maatregelen toe (vb. licht aandoen binnen en buiten,…) om mogelijke daders af te schrikken. 
  Wees waakzaam en opmerkzaam en neem bij abnormale waarnemingen contact op met de 101. 
  Blijf binnen en onderneem zeker eigenhandig geen handelingen.
 • De centrale beslist om het BIN NIET op te starten. 
  De melder wordt, indien mogelijk, op de hoogte gebracht over de vaststellingen door de politiepatrouille.

BIN-informatie

De BIN-werking is gebaseerd op 3 communicatie-kanalen:

 • DRINGENDE BERICHTEN 
  Telefonische berichten via telefoon of gsm naar alle BIN-leden, bij ernstige feiten in één bepaalde wijk of voor meerdere of alle BIN-wijken per deelgemeente, gemeente. Deze berichten komen meestal vanuit de 101-disaptching na overleg met de politiepatrouille.
 • PREVENTIEVE BERICHTEN 
  Telefonisch bericht of een mail bij een mogelijke dreiging met preventieve tips om diefstallen te voorkomen. Deze telefonische berichten gaan tegelijkertijd naar alle BIN-wijken.
 • BIN- KRANT 
  Maandelijks, met een overzicht van gepleegde feiten, meldingen, inbraakmethodes, preventietips,… Je krijgt deze BIN-krant via mail of op papier.

Alle opgegeven telefoonnummers worden geprogrammeerd in de telefooncentrale. Bij ernstige feiten kunnen alle BIN-leden binnen een paar minuten verwittigd worden op hun vaste telefoon of GSM. Zij horen een ingesproken bericht. Het telefonisch bericht begint met 1 à 2 seconden stilte, een kort signaal, gevolgd door de melding: “ Dit is een bericht …”. Daarna hoort u het bericht van de politie (of van de coördinator) dat begint met : Dit is een bericht van de (federale) politie .... met vermelding van de vastgestelde feiten en de te nemen maatregelen (vb. buitenverlichting aansteken).

De telefonische berichten (dringend en preventief) kunnen ingesproken worden door de 101-dispatching, door de lokale politie, door een BIN-coördinator

Wettelijke bepalingen

In overeenstemming met de omzendbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is er een overeenkomst (BIN-charter) opgesteld tussen de lokale overheid, de politiedienst en de diverse BIN’s in Arendonk en Retie.

Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de drie gemeentes, die onze meer-gemeente-zone vormen.   Het college vergadert minstens éénmaal per maand, samen met de korpschef en de secretaris van de zone, en neemt in politiezaken het dagelijks beheer over van de colleges van burgemeester  en schepenen.

In onze zone vindt deze vergadering tweewekelijks plaats.
Het politiecollege stelt een van zijn leden aan als voorzitter. Hij is dan eveneens voorzitter van de politieraad en van de zonale veiligheidsraad.

In de politiezone Kempen N-O is gekozen voor een alternerend voorzitterschap, volgens beurtrol. Het voorzitterschap wijzigt tweejaarlijks.
Momenteel is de Kristof Hendrickx - burgemeester van Arendonk -  voorzitter van het politiecollege.

Meer over onze organisatie, de werking en het beleid kan je steeds nalezen in ons jaarverslag.

Laatste nieuws