Bijzonder rekenplichtige

De bijzonder rekenplichtige waakt over het financieel beheer (o.a. lonen en vergoedingen) van de politiezone. Zij onderhoudt nauwe contacten met zowel de korpschef, de dienst beheer als met de dienst SSGPI te Brussel.