Secretaris

Vera Vaes is aangeduid als secretaris van de politieraad en het politiecollege van de politiezone Hamont-Achel en Pelt.

De secretaris is aanwezig op de zittingen van de politieraad en het politiecollege, stelt de notulen op en ondertekent ze na goedkeuring. De secretaris zorgt ook voor de correcte archivering van de notulen. Ze bereidt de dossiers van het politiecollege, politieraad en andere overlegorganen voor en neemt deel aan interne en externe overlegrondes.

Verder is de secretaris belast met het secretariaat van de zonale veiligheidsraad, het basisoverlegcomité (BOC), het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en de interne overlegstructuren.

Tevens fungeert zij als secretaris van de zonechef.