De korpschef

Het korps wordt sinds 28 november 2016 geleid door hoofdcommissaris Bart Van Thienen.

Foto van de korpschef

Hij is geboren en getogen langs de Demer: hij groeide op in Schoonderbuken en liep school in Scherpenheuvel en Diest. Na zijn studies filosofie in Leuven en de officierenschool in Brussel, werd hij commissaris bij de lokale politie van Diest en Scherpenheuvel-Zichem.  Na een kleine acht jaar maakte hij de overstap naar de federale politie, waar hij tewerkgesteld was bij de federale coördinatie- en steundienst van het arrondissement Leuven. Na zijn benoeming als hoofdcommissaris in 2015 leidde hij bij de federale politie de expertisecel ‘migratie’. Als korpschef van onze politiezone wil hij bijdragen aan een veilig en leefbaar Aarschot.

De korpschef wordt telkens aangesteld voor een mandaat van vijf jaar.  

De korpschef draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de werking van de politiezone. De werking van een politiezone wordt opgesplitst in een bestuurlijke en een gerechtelijke tak. Voor bestuurlijke opdrachten werkt de korpschef onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester van Aarschot. Voor gerechtelijke opdrachten is dit de procureur des Konings van Leuven.

Het beleid van de zonewerking wordt periodiek neergeschreven in het zonaal veiligheidsplan. Samen met de burgemeester en de procureur des Konings worden de strategische beleidsbeslissingen bepaald. Jaarlijks worden de strategische beleidsplannen omgezet naar concrete actieplannen. Het huidige zonaal veiligheidsplan weerhoudt vijf prioritaire veiligheidsfenomenen: verkeersveiligheid; drugsproblematiek, radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme; diefstallen in gebouwen; jeugd.

De korpschef is verantwoordelijk voor de uitvoering van de in het zonaal veiligheidsplan neergeschreven beleidsverwachtingen. Het al dan niet invullen van de verwachtingen wordt geëvalueerd en kan beslissend zijn voor het al dan niet verlengen van zijn mandaat.