Over ons

Politiezone Pajottenland wordt geleid door verschillende bestuursorganen. Hieronder vind je een kort overzicht.

Doelstelling van het algemeen meldpunt

Bij het vervullen van hun opdrachten, waken de politiediensten over de naleving en dragen zij bij tot de bescherming van individuele rechten en vrijheden, evenals tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij.  De politie heeft dan ook extra aandacht voor die fenomenen die de samenleving kunnen ontwrichten.  De burger, u dus, is hierin een onmiskenbare partner.  Wij verwoorden het in ons motto “Veiligheid, samen gaan we ervoor !”.

Bij deze fenomenen is een snelle detectie en een aangepaste aanpak aangewezen. De burger moet de mogelijkheid hebben op een laagdrempelige manier en met garantie van een zekere discretie zijn bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van deze fenomenen. Daarom opent de Politiezone Pajottenland een centraal meldpunt voor wie geconfronteerd wordt met of getuige is van radicalisering, extremisme, terrorisme, racisme, discriminatie (waaronder xenofobie, antisemitisme, homo- en transfobie) en grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast kunnen ook meldingen van gevaarlijke verkeerssituaties of onduidelijke signalisatie, buurt- of overlastproblematieken en sluikstorten via dit meldpunt worden gesignaleerd. Je kan er ook terecht indien je naar aanleiding van een politieoptreden iemand wil bedanken of feliciteren of als je een klacht over een bepaalde politie-interventie hebt. Ook tips en suggesties horen wij tenslotte graag via deze weg.

Praktisch

Probeer je vraag of melding zo kort en duidelijk mogelijk te formuleren. Zodra we je bericht gelezen hebben ontvang je per kerende een mail van bevestiging. Elke vraag/melding  wordt verder onderzocht door onze diensten. Je ontvangt via mail het resultaat na afloop. Berichten die geen of weinig verband houden met politiemateries worden aan de bevoegde gemeentediensten en/of externe partners overgemaakt.

Het meldpunt is geen dienst voor noodoproepen waar een dringende politie-interventie noodzakelijk is en beschikt niet over een 24/24u en 7/7 dagen permanentie. Het meldingspunt wordt op weekdagen dagelijks geconsulteerd. Voor noodoproepen belt U steeds het noodnummer 101 of 112 (mobiel).

Uiteraard blijven wij ook telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 054 31 35 01 en kunnen de wijkwerkers bereikt worden op hun mobiele telefoon wanneer U nuttige informatie mondeling wenst door te geven.

Al de verzamelde gegevens worden opgeslagen en gearchiveerd om deze later te kunnen gebruiken in het kader van een administratief of gerechtelijk onderzoek of elk ander nodig en nuttig gevolg. Dit kan leiden tot het doorgeven van uw gegevens aan andere bevoegde overheden. Uw persoonlijke gegevens worden enkel verzamelt en verwerkt om u de informatie te verstrekken die u wenst of om u feedback te kunnen geven. Onze privacy policy is te consulteren via de link rechtsonder op de homepage van onze Politiezone. Het indienen van een vraag/melding impliceert uw goedkeuring.  

Een loutere melding via dit meldpunt kan niet als officiële aangifte van slachtofferschap in het kader van gerechtelijke of administratieve procedures beschouwd worden. Een valse aangifte/aantijging met de bedoeling een geviseerd persoon schade toe te brengen via dit meldpunt kan beschouwd worden als een lasterlijke aangifte (art 445, tweede lid Sw) en mogelijks aanleiding geven tot gerechtelijk vervolging.

Anonieme meldingen geven geen aanleiding tot een verder onderzoek door onze diensten. Naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en E-mailadres zijn verplicht op te geven. De politie garandeert een maximale discretie maar kan niet autonoom de absolute anonimiteit toekennen. In gevallen van slachtofferschap zal de politie tijdens een intakegesprek de mogelijke stappen met jou overlopen. Het melden van ongewenst gedrag kan  helpen om toekomstige voorvallen te voorkomen en/of om beleidsmaatregelen te treffen en hoeft niet automatisch aanleiding te geven tot verdere officiële procedures.

In principe behandelen we enkel meldingen van inwoners van de lokale politie Pajottenland of burgers die op het grondgebied van de politiezone geconfronteerd worden met bedoelde fenomenen.

Meldingen van personen die hier niet aan beantwoorden, worden overgemaakt aan de politiezone van woonplaats.

Klik hier voor uw melding.

Begrippen

Radicalisering

Radicaal zijn is een eigenschap van iemand die bepaalde dingen grondig wil veranderen. Radicalisme is een term die fanatisme aanduidt. Radicalen willen een andere wereld of samenleving. Ze streven naar een andere politieke, economische of religieuze orde. Mits ze openstaan voor dialoog en nuance is dit maatschappelijk aanvaard. Vaak wordt ‘radicalisme’ ook gebruikt voor (gewelddadig) extremisme. Dat is fout. Elke extremist is wel een radicaal, maar niet elke radicaal is een extremist. Extremisten zijn niet compromisbereid en hebben een hogere tolerantie voor geweld. Radicalisme, extremisme en gewelddadig extremisme (terrorisme) bevinden zich op een continuüm en kunnen dus in elkaar overlopen. Radicalisering is het proces waarbij iemand in toenemende mate bereid is om alles in de strijd te gooien voor een samenleving die niet strookt met onze democratische rechtsorde. Hij identificeert zich steeds meer met extreem gedachtengoed, geraakt steeds meer overtuigd van zijn eigen gelijk, vervreemdt steeds meer van wie er anders of genuanceerder over denkt en is steeds meer geneigd om zijn denken in handelen om te zetten. De groep die uiteindelijk geweld (terrorisme) gebruikt is klein. Radicalisering is niet exclusief verbonden aan één etnische, culturele, religieuze of politieke bevolkingsgroep. Zo is er bijvoorbeeld dierenrechten-, links-, rechts- en islamitische radicalisering.

Extremisme

Extremisme is een term die wordt gebruikt om ideeën of acties te beschrijven die volgens de critici ervan extreem zijn. Het woord extremisme wordt vaak gebruikt om een politieke ideologie te benoemen die ver van het politieke centrum of ver buiten het centrum van de maatschappij staat. Extremisme wordt wel omschreven als een systematische poging om een bepaalde ideologie tot in de uiterste consequenties, in alle delen van de samenleving door te voeren. In tegenstelling tot activisme, worden er bij extremisme doelen of middelen nagestreefd en ingezet die buiten de wettelijke kaders vallen. Deze worden gekenmerkt door onder andere geweld en zijn vaak on- of zelfs antidemocratisch. Daarmee vormen ze een gevaar voor de democratische rechtsorde.

Terrorisme

Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.
Discriminatie

Er is sprake van discriminatie wanneer je in een vergelijkbare situatie ongelijk behandeld, achtergesteld of uitgesloten wordt op basis van persoonlijke kenmerken zoals ras, afkomst, geaardheid, sekse, religie, leeftijd, handicap of chronische ziekte,….  

Racisme

Opvatting dat mensen ondergebracht kunnen worden in verschillende rassen en deze gerangschikt kunnen worden als superieur en inferieur ten aanzien van elkaar. De antiracisme- en antidiscriminatie-wetgeving omvat vijf zogenoemde 'raciale criteria': nationaliteit, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming. Op grond van die criteria zijn strafbaar:

    directe of indirecte discriminatie: iemand ontslaan, of weigeren om hem aan te nemen; weigeren aan iemand te verhuren enzovoort;
    haatboodschappen: aanzetten tot haat, geweld of discriminatie;
    haatmisdrijven: diverse vormen van geweld, fysieke en verbale agressie of pesterijen op school, op het werk, bij sport, op internet en sociale media.

Xenofobie

Ook vreemdelingenangst, soms gelijkgesteld met vreemdelingenhaat. Irrationele, obsessieve angst voor vreemden  of buitenlanders. De wet op racisme en xenofobie bestraft:

 • aanzetten tot discriminatie, rassenscheiding, haat of geweld ingegeven door racisme of xenofobie;
 • discrimineren bij het leveren of het aanbieden van goederen of diensten;
 • het behoren tot sommige groepen of verenigingen die rassendiscriminatie of rassenscheiding bedrijven of verkondigen;
 • discriminerend handelen van ambtenaren, openbare officieren en dragers of agenten van het openbaar gezag of van de openbare macht.

Antisemitisme

Of Jodenhaat is de discriminatie en racistische behandeling van Joden op basis van hun etniciteit of religie

Homo- en Transfobie

Angst voor homoseksualiteit, voor transgenders en transseksualiteit, alsmede het vijandig en discriminerend gedrag dat uit dit gevoel voorkomt.

Grensoverschrijdend gedrag

Gedrag is ongewenst als het jouw persoonlijke grens overschrijdt, en die grens is per definitie subjectief.  Zo kan het zijn dat gedrag dat voor jou niet acceptabel is, wel aanvaardbaar is voor anderen. Daarom is duidelijke communicatie over je persoonlijke grenzen belangrijk, om misverstanden te vermijden.

Vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn :

 • Pesten
  • Onder pesten verstaan we gedrag met als doel of gevolg de persoonlijkheid, waardigheid of integriteit van een persoon aan te tasten of een vijandige of kwetsende omgeving te creëren. Pestgedrag kan zich uiten in woorden, gebaren of handelingen, die gedurende een bepaalde tijd plaats hebben. Het kan gaan om systematisch roddelen,  verspreiden van beledigende inhoud via sociale media of sociaal isoleren van iemand, maar het mag niet verward worden met een wederzijds conflict of vriendschappelijke plagerijen.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Is de overkoepelende naam voor alle gedrag waarbij iemand tegen haar of zijn wil wordt overgehaald, beïnvloed, gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen tot seks. Daarbij wordt geen rekening gehouden met één of meer kenmerken van gezonde seks: toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, zelfrespect en seks die is aangepast aan de context en de ontwikkelingsfase.
 • Ongewenst seksueel gedrag
  • Elke vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of waardoor een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Geweld

Onder "geweld" verstaan we het psychisch of fysisch lastigvallen, aanvallen, bedreigen of stalken. Het kan gaan over verbale agressie (vloeken, schelden), bedreigingen of fysiek geweld.

Verwaarlozing en onthouden van zorg

Financiële en materiële uitbuiting

Schending van rechten

Meldpunten van externe partners

 

Naast het bedenken en ontwikkelen van plannen voor de toekomst, zoals bijvoorbeeld in ons zonaal veiligheidsplan en de bijhorende actieplannen, is het ook belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan het analyseren van het verleden.

Alleen op die manier kunnen we als korps leren uit de voorbije jaren en onze toekomstige aanpak, indien nodig, bijsturen.

Het jaarverslag bestaat voortaan enkel onder de vorm van een website. Dit is zowel naar vorm, als naar inhoud innoverend ten opzichte van de vorige jaren.

Via een groot aantal linken laat het de lezer toe op een eenvoudige wijze meer achtergrondinformatie te verzamelen over die onderwerpen of items waar zijn interesse naar toe gaat.

Bovendien wordt dit jaarverslag steeds up-to-date gehouden. Hierdoor vormt dit gewijzigde jaarverslag een open boek, een directe toegang tot een kijk achter de schermen, van de werking van uw politiezone.

De vorige edities kan je hier raadplegen.

Onze politiezone en zijn organogram.

De Politiezone Pajottenland heeft beslist een centrale politiepost op te richten

Teneinde de bevolking te informeren op een objectieve en transparante manier, nodigt de politie iedereen, die meer informatie zoekt over het project politiehuis, uit om deze pagina regelmatig te consulteren.

"Veiligheid, samen gaan we ervoor!"

De Politie speelt verschillende rollen in onze samenleving - en ze zijn allemaal even essentieel. De Politie is daarom voortdurend op zoek naar collega's met de meest gevarieerde achtergrond. Bij de politie hebben niet enkel behoefte aan politieambtenaren (van agent tot commissaris), maar ook aan ondersteunend burgerpersoneel zoals informatici, boekhouders, dokters, technici en andere specialisten.

Voor gelijk welke functie garandeert de Politie jou een carrière met veel verantwoordelijkheden waarin je inzet beloond zal worden.

Lijkt dit een uitdaging voor jou?

In deze rubrieken kan je de zonale reglementen terugvinden die het resultaat zijn van overleg tussen alle gemeenten van de politiezone Pajottenland, met name Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen.

De politiezone stelde voor de vierde maal sinds haar oprichting een zonaal veiligheidsplan op. Dit vormt de leidraad voor de zone wat betreft de werking en de te bereiken doelen voor de periode 2020 – 2025.

Voor meer info, klik op deze link.

Klik hier, om rechtstreeks naar een filmpje te gaan.