Operationeel kader

De algemene toelatingsvoorwaarden voor het operationeel kader.

Om mee te kunnen doen aan de selectieproeven voor het operationeel kader, zowel voor het agentenkader, het basiskader, het middenkader als het officierskader, dient de kandidaat te voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden.

Op het ogenblik van DEELNAME aan de selectieproeven:

 • De Belgische nationaliteit bezitten.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onbesproken gedrag zijn, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg.
 • Voor de mannelijke kandidaten voldoen aan de dienstplichtwetten.
 • Tenminste 17 jaar oud zijn.
 • De Directie van de Rekrutering en van de Selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier.
 • Er moet een termijn zijn van één jaar tussen de kennisgeving van de mislukking voor een eerder afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor hetzelfde politiekader.
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, noch weigeren zich te onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen terzake zijn bepaald.
 • Een bewijs van "goed zedelijk gedrag" kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling.
 • Houder zijn van het vereiste diploma of de lessen van het laatste jaar volgen :
  • geen diplomavereiste voor het agentenkader.
  • een diploma of getuigschrift van 6 jaar secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO of KSO) evenals de sociale promotie voor het basiskader.
  • een graduaatsdiploma of gelijkgesteld (in de gevraagde opties zodra er een vergelijkend examen wordt georganiseerd) voor het middenkader.
  • een diploma van universitair onderwijs of gelijkgesteld voor het officierskader.

Op het ogenblik van de TOELATING tot de basisopleiding:

 • Tenminste 18 jaar oud zijn.
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt.
 • Houder zijn van het vereiste diploma of studiegetuigschrift.
 • Slagen in de selectieproeven (en zich ook batig rangschikken indien het de selectieprocedure voor middenkader of officierskader betreft).
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Vooraleer zich in te schrijven als politiemensen ...

 • Vergewis er je van dat je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en bekijk voor welk personeelskader je kan solliciteren in functie van je studieniveau (je kan solliciteren voor een lager niveau dan dit waarvoor je diploma in aanmerking komt).
 • Enkel voor het basiskader is er een permanente werving. Voor de andere kaders (agenten-, midden- en officierskader) is het aangeraden regelmatig de rubriek Hot&New te raadplegen teneinde zich tijdig te informeren of er een werving is aangekondigd of gepland.

Hoe zich inschrijven ?

De kandidaten kunnen zich GRATIS inschrijven :

 • Door middel van het adequate inschrijvingsformulier (basiskader - raadpleeg Hot&New voor de andere kaders). Dit formulier moet manueel worden ingevuld en opgestuurd met de post, samen met de gevraagde documenten (zie hieronder).
 • Door het inschrijvingsformulier dat in de brochure of in de folder van een specifieke rekrutering zit correct in te vullen en samen met de bij te voegen documenten (zie hieronder) op te sturen. Een rekruteringsbrochure of een inschrijvingsformulier kan bekomen worden door te telefoneren naar het gratis nummer van JOB-INFO 0800/99 404 of een brochure te gaan afhalen bij het politiekantoor in uw buurt.

De volgende documenten dienen per post opgestuurd te worden om uw sollicitatiedossier te vervolledigen:

 • Een "bewijs van goed zedelijk gedrag" van maximaal drie maanden oud.
 • Een afschrift van het vereiste diploma of getuigschrift; voor de studenten die de lessen van het laatste jaar volgen is een getuigschrift van de school dat verklaart dat men het laatste jaar volgt voldoende.
 • Een uittreksel uit de geboorteakte.
 • Eventueel, een medisch attest dat je toelaat deel te nemen aan de fysische proef.
 • Eventueel, een kopij van het rijbewijs.

Deze documenten en het inschrijvingsformulier moeten worden opgestuurd naar :

FEDERALE POLITIE

Directie van de rekrutering en van de selectie

Sollicitatie politiepersoneel

Fritz Toussaintstraat 8

1050 Brussel