Bestuursorganen

Het college van burgemeester en schepenen

In overleg met de korpschef staat het college van burgemeester en schepenen in voor de organisatie van het dagelijks beheer van de politiezone.De gemeenteraad

De politiezone in onze gemeente is uitgebouwd als een ééngemeentezone en heeft in tegenstelling tot de meergemeentezone geen afzonderlijke politieraad.

De gemeenteraad bepaalt het personeelskader, beslist onder andere over de vacantverklaring van betrekkingen in de politiezone, de benoeming van nieuwe personeelsleden en de aanbestedingen voor de aankoop van werkingsmiddelen.

De gemeenteraad keurt de begroting goed. Zij krijgt kennis van het zonaal politieplan dat door de zonale veiligheidsraad is goedgekeurd.

De verslagen van de gemeenteraad vind je hier.

De zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad heeft als opdracht het bespreken, voorbereiden en evalueren van het zonaal politieplan. Dit beleidsplan omvat onder meer de prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgesteld door de burgemeester en de procureur. Het zonaal politieplan wordt goedgekeurd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. 

De vaste leden van de zonale veiligheidsraad zijn de burgemeester, de procureur des Konings, de korpschef, de bestuurlijke directeur-coördinator, de gerechtelijke directeur, de arrondissementscommissaris van de provincie en de preventieambtenaar van de gemeente.