Privacyverklaring

 

Privacyverklaring Politiezone Dilbeek

1. Bescherming van persoonsgegevens

De politiezone Dilbeek hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van de burgers omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG/GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

Bij het verzenden van informatie via een formulier van de website worden de datum en het uur automatisch toegevoegd aan de door de gebruiker ingevoerde persoonlijke gegevens. Al deze gegevens worden opgeslagen en gearchiveerd in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

De bewaarde gegevens kunnen later gebruikt worden in het kader van het openen van een onderzoek, of voor elk ander nodig en nuttig gevolg. Dit kan leiden tot het doorspelen van uw gegevens aan andere wettelijk gerechtigde rechterlijke autoriteiten.

Al uw persoonlijke gegevens worden conform de wet van 30/07/2018 of de Europese richtlijn van 25/05/2018, met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, behandeld.

In geval van misbruik, kunnen de bewaarde gegevens gebruikt worden om de verantwoordelijke persoon te identificeren.

In geval van vordering door een rechterlijke autoriteit – in eender welk onderzoek – kunnen de bewaarde gegevens worden meegedeeld.

Door het invullen van een webformulier op deze site aanvaardt u automatisch, geheel en volledig, alle vermelde voorwaarden.

2. Tot wie kan u zich wenden met vragen?

De politiezone Dilbeek, Stationsstraat 292 te 1700 Dilbeek is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele medewerker die uw persoonsgegevens verwerkt, wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kan u terecht bij de korpschef en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming (DPO) via het e-mailadres pz.dilbeek.gdpr@police.belgium.eu.

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Onze organisatie verwerkt uw persoonsgegevens om de opdrachten - zowel bestuurlijk als gerechtelijk - van de politiezone te kunnen uitvoeren. De politiezone verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden.

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens "ontvangen" (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van onze organisatie hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen de organisatie heeft toegang tot dezelfde informatie. Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het bestuur beroep op "verwerkers". Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van de politiezone persoonsgegevens verwerken.

Het bestuur stelt met deze verwerkers een "verwerkersovereenkomst" op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

Wij kunnen rechtstreeks bij uzelf de gegevens opvragen, of wij verkrijgen uw gegevens via andere overheden. Dit gebeurt in het kader van de geldige politiewetgevingen.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken.

Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30).

U hebt het recht om:

  • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
  • uw gegevens te (laten) wissen tenzij door de wetgeving anders bepaald
  • de verwerking van uw gegevens te beperken tenzij door de wetgeving anders bepaald
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

Recht op intrekken toestemming

U hebt steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin uw uw toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

Recht op indien klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld, dan kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit; Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02 274 48 00, fax. 02 274 48 35, e-mail: contact@adp-gba.bewww.gegevensbeschermingsautoriteit.be

8. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden. De politionele doeleinden zijn voornamelijk verankerd in wetgeving: de wet op het politieambt van 5 augustus 1992. Denk maar aan de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.

Indien het bestuur op basis van wetgeving uw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. U wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van uw gegevens hierover ingelicht. Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van uw vitaal belang of het algemeen belang is het niet nodig om uw toestemming te geven.

Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal deze aan u gevraagd worden. Dienstverlening van de politie die bijvoorbeeld niet verankerd is in wetgeving kan zijn:

  • aanvraag vakantietoezicht
  • bezoekersregistratie
  • gebruikersstatistieken van de website d.m.v. cookies

Bij elke verwerking zal door middel van een actieve handeling van u, uw toestemming gevraagd worden. Op de formulieren van de zone zal u actief moeten aanvinken dat u akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen. Op papieren formulieren is eveneens voorzien dat u actief "aanvinkt" akkoord te gaan met de verwerkingen. Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) uw gegevens worden opgevraagd.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het bestuur bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art.30). U kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.

9. Verwerkingsregister

Het verwerkingsregister wordt ter beschikking gesteld van de politiezones door de Federale Politie. De toepassingen gebruikt door de lokale politiezones maar beheerd door de Federale Politie vallen onder de verantwoordelijkheid van de Federale Politie.

10. Analytics

Deze website maakt gebruik van Analytics, een webanalyse-service. Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst – zie Cookies) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

U kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

11.Cookies

Tijdens een bezoek aan onze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van de browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02/464.12.00.