Persbericht: PZ TARL patrouilleert in samenwerking met RSZ-inspectie - 14 mei 2020

Op donderdag 14 mei 2020 heeft de politiezone TARL in samenwerking met de RSZ-inspectie patrouille uitgevoerd gericht op inbreuken op sociale wetgeving.

De RSZ-inspectie en de politiezone TARL controleerden sectoren die gevoelig zijn voor inbreuken op de sociale wetgeving en fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling alsook andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik. Bij illegale tewerkstelling verricht een persoon arbeid terwijl diens verblijfstitel dit niet toelaat. Bij zwartwerk worden er arbeidsprestaties verricht zonder dat hier sociale bijdragen op worden betaald.

In totaal werden 13 controles uitgevoerd in Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke.

Er werd 1 verval van het recht tot sturen betekend en 1 boete geïnd wegens vervallen keuringsbewijs. Een persoon zonder verblijfsrecht werd ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.

Op vlak van sociale wetgeving werden 3 inbreuken op de deeltijdse arbeid en 4 inbreuken zwartwerk vastgesteld. Er werd ook 1 waarschuwing betekend. In 1 dossier werd de dienst Vreemdelingenzaken in kennis gesteld van de inbreuk gelet op het verblijfsrecht van de betrokkene.