Persbericht: weekoverzicht (18 mei tot 24 mei 2020) handhaving van coronamaatregelen Politiezone TARL: 26 processen-verbaal 

De politiezone TARL heeft elke dag 3 extra patrouilles op de baan voor de handhaving van corona-maatregelen. De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten van het voorbije weekend. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de corona-maatregelen melden via het 101 noodoproepnummer. Deze tussenkomsten beogen toezicht op de naleving van de overheidsmaatregelen en het minimaliseren van het aantal besmettingen. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen enkel maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening door dokters en in de ziekenhuizen.  

Samen werken aan veiligheid. Samen tegen corona! Evalueer of je handelingen verspreiding van het virus in de hand kunnen werken. Zo ja, stel ze uit of voer ze niet uit. Consulteer https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ of raadpleeg de infonummers bij twijfel: 0800 14 689. 

Opmaandag18 mei werden er in totaal 4 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Liedekerke. 
In de Poortstraat waren rond middernacht 4 mensen samengekomen op een parking om een TikTok video op te nemen. Er werd geverbaliseerd voor inbreuken op het samenscholingsverbod. 1 van de aanwezigen is gekend voor een eerdere corona-inbreuk.  

Opdinsdag 19 meiwerd er in totaal 1 proces-verbaal opgesteld in het kader van coronamaatregelen in Liedekerke. 
In de Opperstraat werd geverbaliseerd voor inbreuken op het samenscholingsverbod en niet-naleving van social distancing. 1 persoon, reeds gekend voor eerdere corona-inbreuken, werd bestuurlijk aangehouden wegens weerspannigheid en verstoring van de openbare orde.  

Opwoensdag 20 mei werden ergeen inbreuken op de coronamaatregelen aangetroffen.  

Opdonderdag 21 mei werden er in totaal2processen-verbaal opgesteld in het kader van coronamaatregelen inTernat.  
In de Statiestraat werden 2 personen aan het station geverbaliseerd voor het niet dragen van een mondmasker aan het station. Een van de aanwezigen is gekend voor eerdere corona inbreuken.   

Op vrijdag 22 mei werden er geen inbreuken op de coronamaatregelen aangetroffen.   

Op zaterdag 23 mei werden er in totaal14processen-verbaal opgesteld in het kader van coronamaatregelen inTernat.  
In de Notestraat was een privébijeenkomst aan de gang waarbij meer dan 4 personen van verschillende families aanwezig waren. Er werd geverbaliseerd voor inbreuken op het samenscholingsverbod.  

Op zondag 24 mei werden er in totaal 5 processen-verbaal opgesteld in het kader van coronamaatregelen inLiedekerke.  
In de Sportlaan werden 5 personen aangetroffen op een terrein dat afgesloten is ter bestrijding van de verdere verspreiding van het coronavirus. Er werd tevens geen rekening gehouden met social distancing. Er werd geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen, het samenscholingsverbod en niet naleven van social distancing

Vervolgingsbeleid parket Halle-Vilvoorde  
Het parket Halle-Vilvoorde voorziet de overtredingen op de afgekondigde corona-maatregelen consequent en prioritair van een strafrechtelijk gevolg. Meerderjarigen en rechtspersonen ontvangen in eerste instantie een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking van 250 euro (particulieren) of 750 euro (rechtspersonen). Wanneer er sprake is van recidive, worden de betrokkenen onmiddellijk gedagvaard op een thema-zitting van de correctionele rechtbank, op een nog te bepalen datum. Voor minderjarige overtreders voorziet het parket een gepaste reactie.  

In geval van niet-betaling, geen betaling binnen de voorziene termijn of geen volledige betaling van de minnelijke schikking wordt er overgegaan tot rechtstreekse dagvaarding. De personen die reeds antecedenten hebben op het vlak van het niet-naleven van de coronamaatregelen zullen onmiddellijk gedagvaard worden. Alle gedagvaarde dossiers zullen worden vastgesteld op themazittingen op nog te bepalen data.  

In geval van andere inbreuken zoals het bewust spuwen, niezen of hoesten naar andere personen zal een apart proces-verbaal worden opgesteld dat, naargelang de context, aanleiding zal geven tot een strengere minnelijke schikking, een rechtstreekse dagvaarding of een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op het verkrijgen van een aanhoudingsbevel.