Geen huwelijk maar een samenlevingscontract

Politiezones Het Houtsche en Regio Tielt breiden hun samenwerking uit met een engagementsverklaring.  In de toekomst zal er naast de huidige permanenties (ICT, slachtofferbejegening en officier van wacht) ook samengewerkt worden voor investeringen (oa bodycams), briefingtool, opleidingen en trainingen.  We bewaren de eigenheid, maar bundelen de krachten en werken daardoor ook kostenbesparend.

egagementsverklaring

Uitgangspunt

De intense samenwerking tussen politiezone Het Houtsche en politiezone Regio Tielt kende haar oorsprong na de politiehervorming in 2001 binnen het toenmalige gerechtelijke arrondissement Brugge. De samenwerking werd doorheen de jaren verder uitgebouwd en in 2015 formeel bevestigd in een intentieverklaring.  

Via een engagementsverklaring wensen beide politiezones de bestaande samenwerking te intensifiëren door verbreding en verdieping.

Waarom?

De doelstelling van dit samenwerkingsverband is uiteraard het verhogen van de kwaliteit en de snelheid van de dienstverlening naar de bevolking.
Daarnaast komt dit ook ten goede aan de samenwerking met onze overheden en diverse partners.

Door de krachten te bundelen, troeven te delen en ervaringen uit te wisselen bekomen we meer expertise op alle vlakken en zijn we in staat om zowel in front- als backoffice slagkrachtiger en efficiënter op te treden.

Voor de inwoners biedt het bewaren van de eigenheid van de korpsen de zekerheid dat de lokale gevoeligheden en de terreinkennis van de politiemensen gewaarborgd zijn.

Bovendien leidt samenwerking tot kostenbesparing.  Door bepaalde dure apparatuur samen aan te kopen en gemeenschappelijk te gebruiken, houden de besturen de kosten namelijk beheersbaar.

Hoe?

De huidige samenwerking bestaat momenteel uit gedeelde permanentierollen, het gezamenlijk gebruik maken van technische middelen en het op elkaar afstemmen van bepaalde primaire en organisatorische processen.

Beide zones zijn van mening dat de bestaande samenwerkingsverbanden in beide organisaties dusdanig geborgd zijn dat er ruimte en draagvlak is om de goede praktijken te versterken en te intensifiëren. Denk maar aan het nog beter afstemmen in het gebruik en investering van middelen.

Daarnaast bestaat nog veel onontgonnen terrein waar we onze samenwerking kunnen verbreden. Zo is er nog afstemming mogelijk in het kader van juridische ondersteuning, opleiding en training, investeringen (oa. bodycams), briefingtool, schietstand, protocol bestuurlijke handhaving,….