Waar mag ik mijn wagen reglementair parkeren?

Door het toenemend aantal auto's, de soms beperkt aangelegde parkeerplaatsen en veranderende verkeersregels is het niet altijd gemakkelijk om reglementair te parkeren. Te vaak wordt de wagen gemakshalve achtergelaten op 'het enige vrije plekje in de straat'.

We stellen voornamelijk in woonwijken vast dat er te veel foutief wordt geparkeerd. Dit brengt schade met zich mee aan grasbermen, en hinder of gevaar voor andere weggebruikers.

Een kort overzicht waar je wel reglementair mag parkeren:

Woonerven 

Parkeren binnen de woonerven is verboden behalve:      

  • op de plaatsen afgebakend door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is.
  • op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.

Stilstaande of geparkeerde voertuigen in woonerven mogen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.

 

Stilstaan- en parkeerverbod

  • Op die plaatsen waar de specifieke verkeersborden zijn aangebracht:
 
  verboden te parkeren verboden stil te staan en te parkeren

 

  • Op het trottoir/verhoogde berm binnen de bebouwde kom is het verboden te parkeren of stil te staan, behalve wanneer plaatselijke reglementeringen dit toelaten:
 
  verplicht parkeren op trottoir/berm verplicht parkeren deels op trottoir/berm

 

Parkeerverbod

  • wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.
  • op de rijbaan langs de gele onderbroken streep.
  • op de rijbaan met tweerichtingsverkeer, rechtover een ander stilstaand geparkeerd voertuig, waardoor het kruisen wordt bemoeilijkt.

 

Beurtelings parkeren

 
  Parkeerverbod van de 1ste tot de 15de van de maand: parkeer hier je wagen de 15de vanaf 19u30. Parkeerverbod van de 16de tot de 31ste van de maand: parkeer hier je wagen de 30ste of de 31ste vanaf 19u30.

Het wisselen van kant: telkens op de laatste dag van de periode tussen 19u30 en 20u00.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 050 82 08 00.