Ons korps

Foto korpschef Nicholas Paelinck

Korpschef

De dagelijkse leiding van ons korps is in handen van korpschef Nicholas Paelinck. Samen met zijn team garandeert hij de basispolitiezorg in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Het korps heeft 7 basisfuncties (of kerntaken), namelijk wijkwerking, onthaal, interventie, slachtofferbejegening, lokale opsporing en onderzoek, handhaving van de openbare orde en verkeer.

Naast de dienstverlening aan onze inwoners zijn we er ook voor de vele toeristen die onze kustgemeenten voor korte of langere tijd bezoeken.

Operaties

Hoewel het bewaken van de openbare orde een basisfunctionaliteit is van alle politiemensen, zijn er evenementen binnen PZ Westkust die een specifieke aanpak vragen. 

Meest zichtbaar voor de bevolking is de ordehandhaving op lokaal niveau waarbij de lokale politie aanwezig is bij iedere manifestatie waarop een grote volkstoeloop of verkeersdrukte wordt verwacht (zoals bij plaatselijke manifestaties, optochten en allerhande feestelijkheden). 

Wanneer deze evenementen kleinschalig zijn zoals een optocht van een fanfare of stoet, dan is het meestal de wijkwerking die voor de openbare orde zal instaan. Wanneer het echter gaat over grootschalige evenementen waarbij een grote volkstoeloop of verkeersdrukte wordt verwacht dan wordt er beroep gedaan op het personeel van alle diensten binnen de zone. De coördinatie gebeurt door de dienst operaties. 

Politiesecretaris, financieel beheerder, zonaal secretariaat en GAS

De politiesecretaris is onder meer notulist van het politiecollege, de politieraad, de zonale veiligheidsraad en het Basis Overleg Comité.  

Tevens staat de politiesecretaris samen met de bijzonder rekenplichtige van PZ Westkust in voor de boekhouding en de overheidsopdrachten.

Het zonaal secretariaat verwerkt dagelijks de inkomende post: sorteren, registreren en verdelen van de brieven en de bestuurlijke en gerechtelijke opdrachten binnen de zone. Zij staan ook in voor de verdeling van de briefwisseling en voor de verdeling van alle afgewerkte dossiers.

Ook de sanctionerend GAS-ambtenaar valt onder de leiding van de politiesecretaris

 

Directie Beleid

De directie Beleid neemt binnen PZ Westkust beleidsondersteunende taken op. De directie Beleid staat de korpschef bij in de voorbereiding en implementatie van dossiers en beslissingen en dit voor zowel dossiers die louter betrekking hebben op de werking van Politiezone Westkust als voor dossiers die besproken en beslist worden in bovenlokale structuren en interzonale samenwerkingsvormen.

De directie Beleid is tevens verantwoordelijk voor het zonaal veiligheidsplan en wordt betrokken bij directieoverschrijdende projecten.  

De directie Beleid is bovendien het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met nood- en interventieplanning en worden de gemeenten van onze poltiezone ondersteund bij het uitbouwen van een gedegen beleid hierrond. 

Naast het preventieve luik, speelt de directie Beleid ook een rol in de coördinatie bij het beheer van een effectieve ramp.   

Tot slot stippelt de directie Beleid ook een integraal veiligheidsbeleid uit om leefbaarheidsproblemen lokaal aan te pakken samen met alle relevante actoren. Het kan hierbij gaan om geluidsoverlast, overhangende takken, verzuurde buurten,  ... De focus ligt op preventie, op die manier kan vaak vermeden worden dat kleine leefbaarheidsissues uitgroeien tot heuse veiligheidsproblemen.   

Nabijheidszorg

De directie nabijheidszorg is overkoepelend verantwoordelijk voor de verschillende wijkdiensten in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort.  

De wijkinspecteur heeft een belangrijke functie binnen onze politiezone. Hij/zij is dagelijks in zijn/haar wijk op pad, controleert adreswijzigingen, betekent gerechtelijke documenten, bemiddelt bij buurtproblemen en voert preventieve controles uit. Bovendien luistert hij/zij ook naar de klachten en grieven van de bewoners en verwijst hen indien nodig door naar de juiste diensten of reikt zelf daadwerkelijk oplossingen aan. Hij/zij meldt ook schade aan het openbaar domein en zorgt voor de ordediensten bij wijkgebonden evenementen.   

Om voldoende contact te hebben met de inwoners verplaatst hij/zij zich te voet, met de fiets of met de bromfiets. Het is zijn/haar taak om de orde, rust en veiligheid in zijn/haar wijk te bewaren.  

Binnen de wijkwerking oriënteren de agenten zich vooral naar verkeersgerelateerde taken. Je kan ze ook vaak vinden aan de schoolomgevingen waar ze mee instaan voor een veilig verloop. 

Elke gemeente binnen onze politiezone beschikt over een eigen wijkkantoor waar de burgers terecht kunnen voor info en klachten. In onze politiezone hebben we bijgevolg 3 wijkdiensten. Wie jouw wijkinspecteur is, vind je hier.

Recherche

Onder de directie recherche valt het team recherche, de dienst Jeugd en Gezin/Slachtofferbejegening, de dienst cybercrime LCCU en de liaisonofficier met Frankrijk.

De recherchedienst staat in voor de uitvoering van proactief onderzoek, opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek in verband met alle vormen van misdrijven: eigendomsdelicten, drugsdelicten, zedenmisdrijven, financiële misdrijven en fraude allerhande, cybercrime, milieudelicten, inbreuken op bijzondere wetten, stedenbouw, geweldsdelicten in verschillende vormen, … 

Ze verzamelt de noodzakelijke bewijzen om de daders te identificeren met het oog op hun vervolging door de gerechtelijke overheden. Zij maakt hiervoor ook gebruik van enkele bijzondere opsporingsmethoden en gespecialiseerd analysemateriaal of verhoortechnieken.

Jeugd en Gezin/Slachtofferbejegening

De dienst Jeugd en Gezin / Slachtofferbejegening werkt in een permanentiesysteem waarbij er in crisissituaties 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 een medewerker beschikbaar is.

Het personeel kreeg een gespecialiseerde opleiding en verleent eerste hulp en bijstand aan slachtoffers van misdrijven en hun na- en/of naastbestaanden.

Daarnaast staan zij in voor verder onderzoek en bijstand in het kader van intrafamiliaal geweld. Zowel plegers als slachtoffers worden de dag na de feiten gecontacteerd en krijgen een aanbod tot hulpverlening. In ernstige gevallen wordt in samenspraak met de procureur des Konings beslist of er een mobiel stalkingsalarm bij het slachtoffer geïnstalleerd wordt.

In het kader van verontrustende opvoedingssituaties voeren zij een onderzoek waarbij onder meer wordt nagegaan of de gezinnen bereid zijn om mee te werken met de vrijwillige hulpverlening.

Ze behandelen de moraliteitsonderzoeken waarin gepeild wordt naar de mens achter de feiten.

De dienst werkt nauw samen met verschillende hulpverleningsdiensten zoals het OCMW, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), Jongerenwelzijn, enz….steeds met respect voor elkaars eigenheid en beroepsgeheim.

Human Resource Management en Middelen

Human Resource Management

Onze dienst HRM heeft een uitgebreid takenpakket. 

Zij staan in voor:

 • Loopbaanmanagement: 
  • Instroom (personeelsplanning, rekrutering en selectie, onthaal, …);
  • Doorstroom (bevorderingen, sociale promotie, interne en externe mobiliteiten, interne en externe opleidingen, …);
  • Uitstroom (pensioen, ontslag, …).
 • Personeelszorg:
  • Beheer van de loopbaanadministratie; 
  • Beheer van de arbeidstijdadministratie;
  • Beheer van de medische administratie;
  • Beheer persoonlijke kledij operationele personeelsleden;
  • Organisatie teambuilding;
  • Communicatie personeelsgerelateerde materie.
 • Zonale planning:
  • ​​​​​​​Planning en opvolging van de verschillende diensten;
  • Toezicht arbeidstijdorganisatie.

Middelen

Onze politiezone is steeds uitgerust met innoverend en degelijk materiaal. De uitvoering van deze aankopen wordt gedaan door de dienst Logistiek Beheer. Deze dienst staat ook in voor het onderhoud van het gebouw en ons wagenpark.

Onze facility manager volgt alle met het gebouw gerelateerde zaken op.

Wapenbeheer

De dienst wapenbeheer staat in voor:

 • Het geven van advies dat aanleiding geeft tot de aflevering van een wapenvergunning door de provincie.
 • Het afnemen van de theoretische proeven bij aanvragen wapenvergunningen.
 • De verdere administratieve afhandeling van aanvragen over vuurwapens, gericht aan het provinciebestuur West-Vlaanderen.
 • De registratie in het centraal wapenregister (CWR) conform de wapenwetgeving.
 • De controle op het legaal wapenbezit en het opsporen van illegale wapens.
 • De jaarlijkse controle bij wapenhandelaars in samenwerking met andere gespecialiseerde diensten.
Interne zorg

PZ Westkust beschikt over een eigen dienst Interne Zorg.

Deze dienst staat in voor het geestelijk welzijn van alle personeelsleden van PZ Westkust, PZ RIHO, PZ VLAS en PZ Polder. Zij bieden zowel opvang na ingrijpende gebeurtenissen als individuele hulpverlening.

Een politiepersoneelslid loopt een groter risico om geconfronteerd te worden met een schokkende gebeurtenis zoals bijvoorbeeld het gebruik van een dienstwapen, een ontvoering, een collega die wordt verwond, … Onze collega’s van Interne Zorg staan klaar om onze personeelsleden te begeleiden na een dergelijk ingrijpend voorval dat het emotionele evenwicht behoorlijk kan verstoren.

Onze collega’s van Interne Zorg zijn er bovendien niet enkel om te helpen om een ingrijpende gebeurtenis een plaats te geven, ze kunnen ook steeds in alle discretie geconsulteerd worden voor allerhande individuele problemen die zich zowel op het werk als in het privéleven afspelen.

Zonaal Sturingspunt

Onder het Zonaal Sturingspunt vallen het Real Time Intelligence Center, het Lokaal Informatie Kruispunt, het buurtinformatienetwerk (BIN), de asielcentra en het APO-beheer.

Real Time Intelligence Center (RTIC)

Onze politiezone beschikt over een eigen dispatching of meldkamer.

Deze dienst staat in voor het beantwoorden van telefonische oproepen die rechtstreeks bij ons binnenkomen via ons centraal telefoonnummer  058/53.30.00 (calltaking). Het RTIC geeft informatie, voert de informatie in in het digitale systeem,  verbinden door met de juiste correspondent en sturen de interventieploegen aan (dispatchen) om ter plaatse de gebeurtenis af te handelen.

Ons RTIC verwerkt ook de oproepen die via het noodnummer 101 toekomen in de noodcentrale te Brugge en digitaal overgemaakt worden aan onze diensten. Indien deze oproepen een tussenkomst vergen in onze zone wordt dit ook door ons RTIC toegewezen.

Hiernaast staan de medewerkers van het RTIC ook in voor de camerabewaking (zowel ANPR als CCTV). Op tal van openbare plaatsen binnen het grondgebied van de PZ Westkust staan immers camera’s opgesteld.

Lokaal Informatie Kruispunt (LIK)

De datamanagers in van het Lokaal Informatie Kruispunt verzamelen alle gerechtelijke en bestuurlijke politionele gegevens, verwerken deze en verspreiden ze. Zo kunnen linken gelegd worden tussen de verschillende onderzoeken en dit zowel binnen en buiten onze politiezone.

Deze info wordt meegegeven aan alle medewerkers tijdens de briefing die twee maal per dag wordt gehouden.

Ook alle aanvragen tot verder onderzoek die van andere politiezones of van de federale politie komen, worden door hen ofwel uitgevoerd of doorgegeven aan de juiste dienst.

APO-beheer (autonoom politioneel onderzoek)

Bepaalde dossiers worden in eigen beheer van de politie zelf vervolledigd vooraleer ze naar het bevoegde parket worden overgemaakt. Hiertoe kan de APO-beheerder opdrachten (=kantschriften) opstellen voor de eigen personeelsleden en voor andere politiezones. Deze opdrachten kunnen bijkomende verhoren of bijkomende onderzoeksdaden inhouden.

 

Intern toezicht en klachtenbehandeling, functioneel beheer, informatieveiligheid en private veiligheid

Functioneel beheer

De functioneel beheerder helpt mee om de juiste informatie op het juiste ogenblik beschikbaar te stellen aan de politiediensten en op deze manier hulp te bieden bij controle, onderzoek en beleid. De functioneel beheerder waakt over de informatiestroom binnen de politie. Zijn taak is dus uiterst belangrijk voor een goed informatiebeheer en voor een doeltreffende functionering van de politionele informatiestroom. De functioneel beheerder voert daartoe een kwaliteitscontrole uit van de gegevens. Dit betekent dat de kwaliteit van de opgestelde processen-verbaal, informatierapporten, en onderzoeken wordt nagegaan en eventueel verbeterd in functie van volledigheid van de gegevens, maar ook naar opsteltermijn. Hij zal eveneens nagaan of de nodige controles werden uitgevoerd en of alle voor de ANG (= Algemene Nationale Gegevensbank – politioneel) relevante gegevens van de documenten gevat werden.

Intern toezicht en klachtenbehandeling

De Directeur Operaties staat in voor het intern toezicht, maar is tevens verantwoordelijk voor het klachtenbeheer, de objectieve en onpartijdige klachtenafhandeling en het leren en verbeteren op basis van de klachten. Het eindverslag van het gevoerde onderzoek wordt overgemaakt aan de Korpschef voor beoordeling.

 

Verkeer

De verkeersdienst staat in voor de vlotte verkeersstroom binnen de zone en de afhandelingen van de verkeersongevallen met stoffelijke schade tijdens de vakantieperiodes en andere verkeersgerelateerde incidenten. Hiernaast zijn ze ook verantwoordelijk voor de planning en organisatie van wegcontroles zoals alcoholcontroles, drugs in het verkeer, bromfiets- en snelheidscontroles. Ook controles binnen zowel de WVL4 als met externe partners zoals VLABEL, GOCA, RVA of Douane worden regelmatig uitgevoerd.   

Verder voeren zij algemeen toezicht uit op het naleven van de wegcode en geeft de verkeersdienst de nodige adviezen aan externe partners (bv. verkeerscommissies, wegenwerken, …). Escortes, begeleiden van wielerwedstrijden en verkeersregeling maken eveneens deel uit van hun takenpakket. 

Naast het repressieve aspect, wordt ook ingezet op het preventieve werk. Jaarlijks vinden bijvoorbeeld verkeerslessen plaats voor de schoolgaande jeugd en worden scholen bijgestaan voor het inoefenen en het afnemen van voetgangers- en fietsexamens.      

Dagelijks zijn 3 motorrijders op de baan voor het uitvoeren van algemeen verkeerstoezicht. 

Interventie

De interventiedienst staat in voor de permanente eerstelijnspolitiezorg. De hoofdopdracht van de dienst interventie is de burger op een zo snel mogelijke manier efficiënt bij te staan in probleemsituaties.  Binnen politiezone Westkust is er altijd minstens één patrouille van twee politie-inspecteurs per gemeente/stad beschikbaar en dit 24 uur op 24, 7 dagen op 7.  

De leden van de interventiedienst zijn als eerste aanwezig bij dringende oproepen, verlenen bijstand waar nodig en zorgen voor een maximale zichtbaarheid en aanspreekbaarheid. Zij komen tussen bij een overval, diefstal, vechtpartij, verkeersongeval, … maar ook bij conflicten met een familiaal of burgerlijk karakter.  De interventiedienst voert ook preventieve taken uit zoals de vakantietoezichten tijdens de nacht, het toezicht bij grote volkstoelopen, op overlastplaatsen, potentiële doelwitten, ...  Ook voor de federale taken - ordediensten voor voetbalwedstrijden, stakingen, optochten, …  - springt de interventiedienst bij.

ICT

Politiezone Westkust beschikt over een uitgebreid computerpark en is koploper op het gebied van informatica. De medewerkers van deze dienst proberen steeds zo efficiënt en snel mogelijk  allerhande interne computerproblemen op te lossen en foutmeldingen te verhelpen. 

Interne en externe communicatie

De communicatiedienst is naast de korpschef de woordvoerder van het korps naar de pers toe. De pers kan bij de communicatiedienst terecht voor allerhande vragen.

Je kan Politiezone Westkust online volgen op:  

 • www.politiewestkust.be 
 • Twitter: @PZWestkust 
 • Facebook: Politie Westkust  
 • Instagram: Politie_Westkust 
 • LinkedIn: Poltie Westkust 

De communicatiedienst staat naast de externe communicatie ook in voor de interne communicatie binnen het korps.