Bestuursorganen

De zone wordt bestuurd door een politiecollege en een politieraad. Aan het hoofd van de politiezone staat de korpschef. Hij staat in voor de dagelijkse leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps en wordt ondersteund door verschillende diensten.

Het politiecollege bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone, met burgemeester Wim Dries als voorzitter. Het college staat in voor de bestuurlijke, dagdagelijkse werking van de politiezone en behandelt dossiers in de volgende materies:

De politieraad is samengesteld uit de burgemeesters en politieraadsleden van de steden en de gemeenten van de politiezone. Het aantal politieraadsleden per stad/gemeente is gerelateerd aan de gemeentelijke dotatie.

Artikel 35 van de 'Wet op de Geïntegreerde Politie gestructureerd op twee niveaus' voorziet in de oprichting van een Zonale Veiligheidsraad die naar een systematisch overleg tussen de politieoverheden en politiediensten streeft.