Missie

De missie van het lokale politiekorps is het uitvoeren van de 'basispolitiezorg' in de politiezone CARMA, met als doel het verbeteren van de leefkwaliteit. Voor het uitvoeren van deze basispolitiezorg houdt het korps rekening met lokale, federale, bestuurlijke en gerechtelijke richtlijnen, prioriteiten en opdrachten. Dit alles gebeurt in een geest van partnerschap met lokale actoren, en met respect voor de rechten van de mens.

Om deze missie te realiseren dienen een aantal strategische, tactische en operationele doelstellingen nagestreefd te worden:

De strategische doelstellingen

Het beheersen van de objectieve onveiligheid en het terugdringen van de subjectieve onveiligheid.

Het ondernemen van acties en projecten op pro-actief, preventief, repressief en curatief vlak in de administratieve en gerechtelijke sfeer, inclusief de betrokken gemeentelijke diensten.

De tactische doelstellingen

Het voorkomen, tussenkomen, het bestrijden en het verstrekken van nazorg, waar nodig, in de actievelden:

  • criminaliteit
  • openbare orde
  • verkeer
  • bestuurlijke tussenkomsten.

De operationele doelstellingen

De implementatie van preventie, interventie, recherche, wijkwerking en slachtofferbejegening in de verschillende actievelden, omkaderd door een aangepaste beheers- en beleidsstructuur.

Preventie

Koppeling van politionele preventie, techno-preventie en sociale preventie in de verschillende actievelden, inspelend op de wisselende maatschappelijke omstandigheden en fenomenen.

Interventie

Organisatie van een performante interventiedienst om 24 uur op 24 uur op een kwaliteitsvolle en snelle manier te reageren op de oproepen, dringende en niet-dringende, vanuit de bevolking.

Wijkwerking

Organisatie van een performante wijkdienst met de wijkinspecteur als multidisciplinair aanspreekpunt in haar/zijn wijk, inspelend op wijkgebonden fenomenen en tussenkomsten in de diverse actievelden.

Recherche

Organisatie van een performante recherchedienst die inspeelt op de lokale criminaliteitsfenomenen, rekening houdend met de federale prioriteiten en de opdrachten van de gerechtelijke overheden.

Slachtofferbejegening

Organisatie van een performante dienst slachtofferbejegening die 24 op 24 uur inspeelt op de directe sociale gevolgen in de verschillende actievelden.