Klachtenformulier

De lokale politie streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Voel je je (als burger of onderneming) onheus behandeld door onze diensten? Dan kan je ons dat laten weten.
Politie Carma stelt alles in het werk om haar opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Met het oog op verbetering staat ze open voor klachten van burgers over een interventie of een contact met haar diensten. Alle klachten worden bestudeerd en de klager ontvangt feedback.

Heeft je klacht betrekking op de lokale politie, dan kan je je ook wenden tot het Comité P, een extern controleorgaan dat toezicht houdt op de globale werking van de politiediensten.

Wie kan een klacht indienen?

 • Iedereen die contact heeft gehad met een lid of een dienst van de Politie Carma kan een klacht indienen.

Om welke redenen kan je via dit formulier GEEN klacht indienen?

 • Bij de betwisting van een verkeersinbreuk wend je je tot het bevoegde parket of je stuurt het bij het PV gevoegde antwoordformulier behoorlijk ingevuld terug. De klachten over betwistingen van vaststellingen kunnen niet aan de hand van dit formulier worden behandeld.
 • Dit klachtenformulier kan niet gebruikt worden voor gerechtelijke klachten.

Aan welke voorwaarden moet een klacht voldoen?

Een klacht is ontvankelijk als aan onderstaande criteria wordt voldaan:

 • de klacht is niet anoniem,
 • de klacht betreft een lid of een dienst van Politie Carma,
 • de aangegeven feiten dateren van minder dan 4 maanden geleden,
 • de klacht is voldoende duidelijk,
 • de klacht betreft feiten gepleegd door politieleden of -diensten tijdens de uitoefening van hun ambt of die rechtstreeks in verband staan met hun ambt.

Hoe lang duurt het behandelen van een klacht?

 • Gemiddeld duurt de behandeling minder dan 4 maanden. De duur hangt af van de complexiteit van het onderzoek. Wanneer het dossier afgesloten is, ontvangt de klager sowieso de resultaten van de klachtenbehandeling.

Niet tevreden met het antwoord op een klacht?

 • Als je het oneens bent met het antwoord en de conclusies in verband met je klacht, dan kan je een schriftelijk en gemotiveerd verzoek richten aan het Comité P, om een tweede lezing van het dossier te vragen. Het Comité P is een extern controleorgaan dat toezicht houdt op de globale werking van de politiediensten.

Waarschuwing: valse klacht

 • Het indienen van een valse klacht die met een lasterlijke aangifte kan worden gelijkgesteld, kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging (art. 443 van het Strafwetboek).

 

Ga naar het online klachtenformulier