Klachtenformulier

Klachtenformulier

De lokale politie streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Voel je je (als burger of onderneming) onheus behandeld door onze diensten? Dan kan je ons dat laten weten.
Politie Carma stelt alles in het werk om haar opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Met het oog op verbetering staat ze open voor klachten van burgers over een interventie of een contact met haar diensten. Alle klachten worden bestudeerd en de klager ontvangt feedback.

Heeft je klacht betrekking op de lokale politie, dan kan je je ook wenden tot het Comité P, een extern controleorgaan dat toezicht houdt op
de globale werking van de politiediensten.

Wie kan een klacht indienen?

 • Iedereen die contact heeft gehad met een lid of een dienst van de Politie Carma kan een klacht indienen.

Om welke redenen kan ik via dit formulier GEEN klacht indienen?

 • Gelieve u bij de betwisting van een verkeersinbreuk te wenden tot het bevoegde parket of het bij het PV gevoegde antwoordformulier behoorlijk ingevuld terug te sturen. De klachten over betwistingen van vaststellingen kunnen niet aan de hand van dit formulier worden behandeld.
 • Dit klachtenformulier is geen formulier voor het indienen van gerechtelijke klachten.

Is mijn klacht ontvankelijk?

Uw klacht is ontvankelijk als aan onderstaande criteria wordt voldaan:

 • de klacht is niet anoniem
 • de klacht betreft een lid of een dienst van Politie Carma
 • de aangegeven feiten dateren van minder dan 4 maanden geleden
 • de klacht is voldoende duidelijk
 • de klacht betreft feiten gepleegd door politieleden of -diensten tijdens de uitoefening van hun ambt of die rechtstreeks in verband staan met hun ambt.

Wat is de gemiddelde behandelingstermijn van een klacht?

 • Een klacht wordt gemiddeld in minder dan 4 maanden behandeld en afgesloten. Deze duur kan echter variëren naargelang van de complexiteit van het onderzoek. Wanneer het dossier is afgehandeld, krijgt de klager sowieso de resultaten van de klachtenbehandeling.

Wat als ik niet tevreden ben met het antwoord op mijn klacht?

 • Wanneer u het oneens bent met het antwoord en de conclusies in verband met uw klacht, dan kunt u een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om een tweede lezing van uw dossier richten aan het Comité P, een extern controleorgaan dat toezicht houdt op de globale werking van de politiediensten.

Waarschuwing

 • De indiening van een valse klacht die met een lasterlijke aangifte kan worden gelijkgesteld, kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging (art. 443 van het Strafwetboek).

Hebt u kennisgenomen van de nuttige informatie hierboven?

U kunt dan het online klachtenformulier invullen.

Ga naar het online klachtenformulier